? Livsviktig ? unng? nedkj?ling

-Dette er viktige endringer som styrker fedres rett til foreldrepenger, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Utvidelse av fedrekvoten betyr jevnere fordeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far og bidrar til ?kt likestilling i arbeids- og familieliv, sier Lysbakken.

I dag er det slik at der mor mottar uf?repensjon er far forhindret fra ? ta ut foreldrepenger fordi mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, og heller ikke kan g? ut i arbeid eller studier etter f?dselen. Den nye bestemmelsen gir far rett til ? ta ut foreldrepenger i tolv uker i slike tilfeller.

-Jeg er glad for ? fjerne denne urettferdigheten slik at ogs? disse fedre f?r mulighet til ? ta foreldrepermisjon, sier Lysbakken.
Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2011 ble dette vedtatt:

? Fedrekvoten utvides til tolv uker
? Den totale st?nadsperioden utvides med en uke.
? Far f?r rett til ? ta ut foreldrepenger i tolv uker n?r mor mottar uf?repensjon.

Endringene vil gjelde for alle tilfeller der barnet blir f?dt eller adoptert 1. juli 2011 eller senere.

Den del av foreldrepermisjonen som er forbeholdt far (fedrekvoten) ?kes fra ti til tolv uker. Samtidig utvides den totale st?nadsperioden med en uke, slik at den totale st?nadsperioden for foreldrepenger ved f?dsel blir 47 uker med full sats eller 57 uker med 80 prosent av full sats. Ved adopsjon blir st?nadsperioden 44 uker med full sats eller 54 uker med 80 prosent av full sats. I tilfeller der mor mottar varig uf?repensjon fra folketrygden vil far f? rett til ? ta ut foreldrepenger i tolv uker.

Regjeringen har fremmet forslag om de n?dvendige lovendringer for ? f?lge opp budsjettvedtaket, se Prop. 92 L (2010-2011). Proposisjonen er n? til behandling i Stortinget, og lovendringene vil bli vedtatt f?r 1. juli.

Authors

Related posts

Top