3 ganger fler p?meldte til Fokus Bank Oslo Maraton som ved samme tid i fjor!

– Ingen skal m?tte sove ute i det kalde vinterveret viss dei ikkje sj?lv ynskjer det. Dei som ikkje har ein stad ? bu, skal f? hjelp av kommunen, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Ei kartleggjing fr? NIBR i 2008 syner at det er om lag 100-120 utebuande i Noreg.
?Sj?lv om nokon vel ? sove ute framfor ? nytte seg av kommunale tilbod, m? kommunane s?rgje for at alle kan f? tak over hovudet viss dei ?nskjer det, seier Navarsete.

Statsr?den ber kommunane om ? vere ekstra p?passelege no n?r det er s? kaldt.
– Mange kommunar aukar kapasiteten p? mellombelse butilbod p? vinteren. Til d?mes har Trondheim kommune sett i gong effektive tiltak for ? skaffe fleire overnattingsplassar til personar utan eigen bustad, seier Navarsete.

-Eg vil ogs? rose frivillige organisasjonar og andre som gjer ein ekstra innsats for dei som frys i vinterkulda. Samstundes oppmodar eg kommunane om ? vurdere om opningstidene p? dei kommunale tilboda kan utvidast, slik at vanskelegstilte slepp ? opphalde seg utand?rs i det kalde vinterveret, seier Navarsete.

Det er kommunanes ansvar ? skaffe bustadtilbod til dei som ikkje klarer det sj?lv. Navarsete minner om at staten har gjeve dei ei verkt?ykasse med mellom anna startl?n, bustadtilskot og bust?tte.

– Mange kommunar er flinke til ? nytte dei statlege verkemidla for ? gje folk mulegheit til ein bustad, men det er rom for at enda fleire kan f? ein trygg og god stad ? bu, seier Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Authors

Related posts

Top