Adoptivfamilier etterlyser bedre oppf?lging

Det kommer frem i en unders?kelse gjennomf?rt av de to adopsjonsforeningene InorAdopt og Adopsjonsforum. Det er kanskje lett ? glemme at adopterte er andre lands barnevernsbarn.
Uro. L?revansker. Tilknytningsproblemer. Dette er utfordringer familier som har omsorg for norske barnevernsbarn f?r hjelp av det offentlige til ? takle. Oppst?r det tilsvarende problemer i en familie med utelandsadopterte barn, kan det imidlertid v?re sv?rt vanskelig ? f? hjelp. Det kommer tydelig frem i rapporten ?Utredning av kompetansesenter for adopsjon? utgitt av adopsjonsforeningene InorAdopt og Adopsjonsforum. Rapporten er basert p? en unders?kelse gjennomf?rt blant norske adoptivfamilier i 2012.
Rapporten overleveres Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLID) tirsdag 7. mai i Adopsjonsforums lokaler i Inkognitogata. 17 (Oslo). Tid: kl. 12.00. Overrekkelsen vil v?re ?pen for pressen.
I tillegg opplever noen familier utfordringer som ang?r utenlandsadopterte spesifikt, for eksempel n?r det gjelder spr?k, sosial tilpasning eller identitet. Noen trenger bistand den f?rste tiden etter hjemkomst til Norge. For andre kan behovene f?rst dukke opp n?r barnet n?r puberteten eller tidlig voksenalder. Store deler av det offentlige hjelpeapparatet mangler kunnskap om disse utfordringene.
Derfor mener InorAdopt og Adopsjonsforum at det er p? h?y tid ? opprette et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. Et kompetansesenter b?r bl.a. ha som oppgave ? sikre generell kompetanseutvikling blant fagfolk p? kommuneniv?, samt yte veiledning ved behov i konkrete saker. Foreningene minner i denne forbindelse om at norske myndigheter er forpliktet av Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon fra 1993, til ? sikre en tilstrekkelig oppf?lging etter adopsjon.
I forbindelse med overrekkelsen av rapporten vil foreningene be om at BLID og Helse- og omsorgsdepartementet prioriterer ressurser for ? f?lge opp forslaget om et kompetansesenter i kommende statsbudsjett.
I tillegg til departementet er Barne-, ungdoms og familiedirektoratet som sentralmyndighet for adopsjon invitert til overrekkelsen.
Illustrasjonsfoto: reutC
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Authors

Related posts

Top