Politikk

Attf?ringsbedriftene i NHO Service: Utsatte grupper st?tes ut

Kriminalomsorgen styrkes med 277

Bedre innhold i soningen, tilbakef?ringsgaranti for de innsatte og flere ansatte i fengslene. Samtidig skal fremtidens bemannings- og kompetansebehov utredes. Dette er hovedinnholdet i regjeringens budsjettforslag for kriminalomsorgen.
– Den st?rste utfordringen i straffesystemet har v?rt ? avvikle soningsk?en og forbedre kvaliteten i soningen. N? som vi har avviklet soningsk?en, vil vi satse enda mer p? ? hindre tilbakefall til ny kriminalitet gjennom styrket innhold i soningen, rusmestring og bedre oppf?lging av de som skal l?slates, sier justisminister Knut Storberget.
Regjeringen foresl?r ? ?ke kriminalomsorgens budsjett med om lag 277 millioner kroner nominelt i 2010. Bevilgningene tilknyttet kriminalomsorgen er for perioden 2006-2009 ?kt med om lag 1,6 milliarder kroner.
Tilbakef?ringsgaranti og flere ansatte. Regjeringen foresl?r 20 millioner kroner til blant annet 37 nye stillinger i kriminalomsorgen. Dette skal gi et bedre tilbud om tilbakef?ring av innsatte, heve kvaliteten i straffegjennomf?ringen og ivareta sikkerheten for tilsatte og innsatte.
25 av stillingene skal p? plass for ? fase inn regjeringens tilbakef?ringsgaranti, slik at de som skal l?slates kan f?lges opp p? en bedre m?te enn i dag. 12 nye fengselsbetjentstillinger skal p? plass for ? heve kvaliteten i straffegjennomf?ringen, tilbakef?ringsarbeidet og arbeidsmilj?/sikkerhet ved de minste fengslene. Dette er en oppf?lging av St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.
Av ?kningen p? 20 millioner foresl?s om lag tre millioner til prosjektering av oppgraderings- og vedlikeholdstiltak, tiltak ved Midtre H?logaland politidistrikt, utredning av fremtidig l?sning for Drammen og Mosj?en fengsler, oppussing av Hamar fengsel (St. Torfinn) og oppgradering av Hustad fengsel.
Bemannings- og kompetansebehov i kriminalomsorgen. Regjeringen vil ha en kompetanse- og bemanningsgjennomgang i kriminalomsorgen for ? bedre straffens innhold. Det skal utarbeides en bemanningsrapport med analyse av forventet avgang av personell og ?rsaker til dette, n?v?rende og fremtidig kompetansebehov og -sammensetning, samt en gjennomgang av utdanningskapasiteten ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Mandatet vil bli dr?ftet n?rmere med tilsattes organisasjoner. Dette er en oppf?lging av St.meld. nr. 37 (2008-2009) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.
Rusmestringsenheter. Langt over halvparten av alle innsatte i norske fengsler har et rusmiddelproblem ved innsettelsen. Derfor er det tvingende n?dvendig ? vinne kampen mot rusavhengighet for ? gi de innsatte et bedre liv etter endt soning. For ? styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet vil Regjeringen etablere nye rusmestringsenheter ved Halden fengsel og Hustad fengsel. I l?pet av 2010 vil det v?re 11 rusmestringsenheter, med b?de fengselsfaglige stillinger og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten, i norske fengsler.
Halden fengsel. I 2010 foresl?r Regjeringen ? bevilge 230 millioner kroner til oppstart og drift av Halden fengsel. Halden fengsel f?r plass til 251 innsatte og gir 350 arbeidsplasser. For at innsatte skal f? god mulighet til ? ha kontakt med barna sine, er det bygget bes?ksleilighet og bes?ksrom. Det skal etableres serviorg hvor innsatte kan f? bistand fra ulike offentlige etater og frivillige organisasjoner slik at de blir bedre rustet til ? vende tilbake til et normalt liv etter endt straff.
Soningsk?en avviklet. Regjeringen har etablert n?r 400 nye fengselsplasser. I tillegg gir Halden fengsel ytterligere 251 plasser i 2010. Regjeringen har ogs? innf?rt elektronisk kontroll tilsvarende opp mot 130 fengselsplasser.
Mens soningsk?en var oppe i nesten 2800 dommer i juni 2006, var det 250 ubetingede dommer i k? for straffegjennomf?ring 4. september 2009. Av disse var 132 under s?knadsbehandling for straffegjennomf?ring med elektronisk kontroll. Av de gjenst?ende 118 sakene var 79 innkalt i september, 28 i oktober og en i november. Kun 10 hadde enn? ikke f?tt fastlagt dato for straffegjennomf?ring. Det er ?pnet for umiddelbar soning for alle som er id?mt fengselsstraff.
Unge lovbrytere og bedre undervisningstilbud. I 2010 vil drift av forsterket tilbud for unge lovbrytere og innf?ring av internett i fengselsundervisningen bli prioritert. I 2010 skal alle fengsler som tilbyr undervisning ha et skoletilbud der innsatte og domfelte vil f? tilgang til et spesielt tilrettelagt internett. Regjeringens m?l er at barn skal ut av fengsel. Det skal benyttes alternative reaksjonsformer til fengsel s? langt dette er mulig, slik at fengsel kun benyttes n?r alle andre alternativer er vurdert. For ? im?tekomme de unges s?rskilte behov, har Regjeringen besluttet ? etablere to s?rskilte ungdomsenheter i Bergen og i Oslo.
?kt satsing p? konfliktr?d. Regjeringen vil ha flere storm?ter og oppf?lgingsteam for ungdom, og foresl?r ? styrke bevilgningen til konfliktr?dene med 5 millioner kroner.

A to już wiesz?  Plan jakter p? Jentepris-kandidater

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy