Politikk

Barnehager. Forel?pige tall, 2009

Ingunn-Sofie Aursnes er tilsatt i den nyopprettede stillingen som direkt?r for fylkesnemndene. Som varslet i statsbudsjettet skal fylkesnemndene i 2010 etableres som et selvstendig forvaltningsorgan, og det opprettes en sentral administrasjon for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
Aursnes er utdannet jurist og har mange?rig ledererfaring. Hun har jobbet som avdelingsleder hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, v?rt r?dmann i Jevnaker kommune og seksjonssjef og nemndsleder i Utlendingsnemnda. Hun har ogs? erfaring fra internasjonalt arbeid.
Fylkesnemndenes oppgaver er blant annet ? fatte vedtak om barneverntjenester, for eksempel vedtak om omsorgsovertakelse eller tiltak for barn med atferdsvansker. Fylkesnemndene er unntatt departementets instruksjonsmyndighet i faglige saker, og vedtak i fylkesnemndene kan bare overpr?ves av domstolene.
Den administrative styringen av fylkesnemndene har fram til n? v?rt en integrert del av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets virksomhet, og den sentrale administrasjonen vil overta de administrative oppgavene som til n? har ligget i departementet. M?let med ? opprette et eget forvaltningsorgan for fylkesnemndene er ? styrke den administrative styringen av nemndene. Dette legger bl.a. til rette for bedret ressursutnyttelse p? tvers av nemndene, kompetanseheving og videreutvikling av saksbehandlingen.
Ingunn-Sofie Aursnes vil, med sin brede erfaring og kompetanse, styrke det viktige arbeidet fylkesnemndene utf?rer. Aursnes tiltr?dte stillingen 15. mars 2010.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Edvard Andersen Seniorr   #Knut Storberget   #Kommunikasjonsavdelingen Samferdselsdepartementet E-post