Politikk

Befolkningsframskrivinger. Nasjonale og regionale tall, 2010-2060

Helse- og omsorgsdepartementet er bekymra over bruken av alkohol og andre rusmidlar blant tilsette i helsesektoren. ? Vi ?nskjer derfor eit forbod mot ? drikke alkohol ?tte timar f?r arbeidstida startar, seier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Str?m-Erichsen. Forslaget blir no sendt p? h?yring.
Statens helsetilsyn har uttrykt bekymring for at eit aukande antal tilsette i helsesektoren f?r kalt attende autorisasjonen sin p? grunn av rusmisbruk. Berre i 2009 mista 66 tilsette i helsevesenet autorisasjonen sin p? grunn av rusmisbruk. Av desse var 38 sjukepleiarar og 10 legar.
? Vi er opptekne av at pasientane skal ha tryggleik for at dei f?r best mogeleg oppf?lging n?r dei kontaktar helsevesenet. D? seier det seg sj?lv at vi ikkje kan risikere feilbehandling fordi tilsette er p?verka av rusmidlar, seier Str?m-Erichsen.
Forslaget inneber ogs? at ein kan p?legge pr?vetaking ved mistanke om rusmisbruk, og framstilling for pr?vetaking ved politiet si hjelp dersom helsepersonell nektar ? avlegge pr?var.
? Eg ser at enkelte tilsette kan oppleve eit slikt krav som krenkande, men her m? pasientsikkerheten komme fyrst. Det skulle berre mangle at dei same reglane som gjeld for tilsette i andre sektorar som flytrafikk og jernbane ikkje skal gjelde for personar som skal kunne redde liv, seier helse- og omsorgsministeren.
H?yringsnotatet er sendt til alle verksemder i helsetenesten, alle arbeidstakarorganisasjonar som organiserer helsepersonell, pasientorganisasjonar, alle kommunar, fylkeskommunar og fylkesmenn, departement og direktorat, politi og andre. H?yringsfristen er 15. september 2010.
H?ringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell – forslag om lovendring og forskrift

Similar Posts