Politikk

Befolkningsstatistikk. D?de. 2009

-Regjeringen tar den siste tidas avsl?ringer om overgrep mot barn innen den katolske kirken sv?rt alvorlig. Derfor skal den plikten alle har til ? s?ke ? avverge alvorlige forbrytelser ved ? melde fra til politiet, skjerpes og klargj?res.
Dette skjer i tillegg til alle de tiltak regjeringen allerede har satt i verk for ? forhindre overgrep mot barn. Trossamfunn skal ikke v?re noen frisone, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, kulturminister Anniken Huitfeldt og justisminister Knut Storberget.
-I Norge skal det v?re nulltoleranse mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Voksne har alle har et ansvar for ? avverge alvorlige overgrep, for eksempel ved ? g? til politiet, sl?r de tre statsr?dene tydelig fast. Dette ansvaret blir b?de tydeliggjort og skjerpet gjennom et lovforslag som Regjeringen n? er i ferd med ? fremme.

– Jeg ser at det er behov for ? presisere i loven at avvergingsplikten g?r foran enhver taushetsplikt, selv om taushetsplikten er lovbestemt, sier Storberget. Lovforslaget vil bli lagt frem tidsnok til at Stortinget kan behandle det f?r sommeren, og settes i kraft straks det er sanksjonert.
-Vi har alle en moralsk plikt til ? se barna rundt oss, og kontakte barnevern, politi eller ?vrige hjelpeapparat hvis vi er bekymret for at et barn kan v?re utsatt for vold eller andre former for overgrep. Barn skal v?re trygge p? alle arenaer de deltar p?, i barnehagen og p? skolen, p? fritida og hjemme. Jeg forventer at alle, ogs? trossamfunnene, tar dette p? alvor, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

– ? avverge et seksuelt overgrep er en plikt som g?r foran taushetsplikten. Dette gjelder ogs? for trossamfunnene, og jeg vil presisere dette overfor trossamfunnene slik at det ikke hersker noen tvil om dette prinsippet. Vi ?nsker ogs? ? innf?re krav om vandelsattest for ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn som jobber med barn og unge, sier Anniken Huitfeldt.

For ytterliggere informasjon eller henvendelser fra pressen, kontakt:
Kommunikasjonssjef Maria Brit Espinoza, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, mobil: 91 55 96 73
Kommunikasjonssjef Hanne Gi?rtz, Kulturdepartementet, mobil: 95 75 52 13
Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen, Justisdepartementet, mobil: 97 55 37 47

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy