Politikk

Befolkningsstatistikk. Folkemengd etter alder, kj?nn, sivilstand ogstatsborgarskap. 1. januar 2010 Framleis h?g folkevekst

Befolkningsstatistikk. Ekteskap og skilsmisser,

Stabile tal for vigslar og skilsmisser
I 2009 blei det inng?tt 24 800 ekteskap, 10 200 ekteskap endte i skilsmisse og 11 900 par blei separerte. Det er om lag same tal som i 2008.
[Figur: Inng?tte ekteskap og partnarskap. 1975-2009]
[Figur: Skilsmisser og separasjonar. 1977-2009]
Talet p? inng?tte ekteskap held seg p? et h?gt niv?, sj?lv om det var ein nedgang p? om lag 300 fr? 2008. Om ein ser bort fr? dei to ?ra 2008 og 2000, har det ikkje vore fleire gifterm?l sidan midten av 1970-talet. Talet p? skilsmisser er p? same niv? som dei to f?rre ?ra, medan talet p? separasjonar har auka noko.
Den nye ekteskapslova
Fr? 1. januar 2009 blei ekteskapslova endra slik at to personar med same kj?nn kan inng? ekteskap. Samtidig med den nye lova blei det ikkje lenger mogleg ? inng? registrert partnarskap. Dei som allereie var registrerte partnarar, kunne anten halde fram som det, eller be om ? f? partnarskapet sitt konvertert til ekteskap.
[Figur: Inng?tte registrerte partnarskap 1993-2008. Ekteskap mellom same
kj?nn 2009]
I det fyrste ?ret med ny ekteskapslov var det 283 par av same kj?nn som gifta seg, 63 prosent av desse var kvinnelege par. 653 partnarskap, eller 32 prosent, av dei 2 014 partnarskapa som stod ved lag ved inngangen til 2009 blei omgjorde til ekteskap i 2009.
I 2009 blei 73 partnarskap oppl?yste ved skilsmisse, og 82 partnarpar blei separerte.
http://www.ssb.no/ekteskap/

A to już wiesz?  Befolkningsstatistikk. Ekteskap og skilsmisser, 2009

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy