Politikk

Befolkningsstatistikk. Innenlandske flyttinger, 2009

H?y innvandring og utvandring i 2009

Det ble registrert 65 200 innvandringer til Norge i 2009, og 26 600
utvandringer. Dette er den nest h?yeste innvandringen noensinne, og den
tredje h?yeste utvandringen. B?de blant dem som vandret inn og som flyttet
ut, var det flest polakker. Nettoinnvandringen til Norge var p? 38 600.

[Figur: Flyttinger til/fra utlandet. 1972-2009]

Av de 56 700 som innvandret til Norge og ikke var norske statsborgere, var
32 700, eller 58 prosent, statsborgere av medlemsland i EU. Ogs? p?
1960-tallet utgjorde innvandrerne fra dagens EU-land en tilsvarende stor
andel, men s? sank den, slik at EU-andelen s? sent som i 2003 bare var p?
37 prosent. I tidligere ?r med stor innvandring har det v?rt spesielle
forhold som har f?rt til at mange flyktninger har kommet, men i de siste
?rene er det derimot arbeidsinnvandring som har gitt den store
nettoinnvandringen. S?rlig gjelder dette polakker, men ogs? svensker,
tyskere og litauere.

Europeerne dominerer fortsatt innvandringen

Av de 36 500 europeiske statsborgerne som innvandret, var de 10 500 polske
statsborgerne den st?rste enkeltgruppen, fulgt av svensker med 6 000
innvandringer og litauere med 3 200. Litauiske statsborgere gikk dermed
forbi tyskere som den tredje st?rste gruppen. Enkelte grupper hadde kraftig
?kning, det kom s?ledes 1 600 islandske statsborgere til landet i 2009,
mens det ?ret f?r bare kom 350. Det kom dessuten dobbelt s? mange latviske
statsborgere som i 2008. P? den annen side gikk tallet p? polske
innvandringer ned med 3 900 i samme periode. Tallet p? tyske statsborgere
som innvandret, gikk ned med en tredjedel. Innvandringer av statsborgere
fra typiske flyktningland som Eritrea og Afghanistan ble omtrent fordoblet.

Innvandringen av statsborgere fra Afrika har ligget p? rundt 3 000 fram til
etter ?rtusenskiftet, mens den i 2009 n?dde 5 150. Fra Asia kom det i fjor
11 100, mens innvandringen fra denne verdensdelen har variert mellom 6 000
og vel 10 000 de siste ?rene. Fra Amerika har innvandringen de siste 20
?rene variert fra 1 500 til 2 000, og har s? ligget p? 2 400 de siste to
?rene.

Rekordh?y utvandring blant utenlandske statsborgere

Av de snaut 26 600 som utvandret i 2009, var 18 400 utenlandske
statsborgere, og dette er det h?yeste antall som noensinne er registrert,
6 600 h?yere enn gjennomsnittet for de siste 20 ?rene. For f?rste gang
topper polske statsborgere utvandringsstatistikken med 3 600, fulgt av
svensker med 3 100. Det er s? et langt sprang ned til danske statsborgere
med sine 1 000 utvandringer. Utvandringen av polske statsborgere var tre
ganger s? stor som i 2007. Endringen i retning av lavere innvandring og
h?yere utvandring av s?rlig polske og tyske statsborgere begynte mot
slutten av 2008, ved finanskrisens begynnelse, og var s?rlig merkbar i
f?rste halvdel av 2009.

[Figur: Nettoinnvandring. Utenlandske statsborgere. 2009]

Polske og svenske statsborgere blir ikke s? lenge

Av de polske statsborgerne som utvandret i 2009, hadde 150 ogs? innvandret
i l?pet av dette kalender?ret. De ?vrige hadde i gjennomsnitt hatt en botid
i Norge p? ett ?r og tre m?neder. Nesten 90 prosent av dem hadde innvandret
i l?pet av perioden 2007-2009. Av de 3 100 svenske statsborgerne som
utvandret i 2009, hadde hver fjerde ogs? innvandret i l?pet av 2009. 1 700
av de norske statsborgerne som utvandret, hadde innvandrerbakgrunn, og
disse hadde i gjennomsnitt bodd i Norge i 14 ?r f?r de utvandret.

Redusert nettoinnvandring fra Polen

Polakker hadde den h?yeste nettoinnvandringen med 6 900, men dette var ikke
langt unna en halvering fra 11 900 i 2008. De ble fulgt av svensker og
litauere med henholdsvis 2 900 og 2 600 nettoinnvandringer. Fra 2003 til
2007 ?kte nettoinnvandringen av polske statsborgere fra 300 til 12 900.
Mens det i disse ?rene praktisk talt var en dobling i nettoinnvandringen av
polske statsborgere fra ?r til ?r, snudde denne utviklingen i 2008. Da var
det en nedgang p? 1 000, og s? i 2009 en reduksjon p? ytterligere 5 000.
Denne nedgangen skyldes at det i l?pet av 2009 innvandret n?r 4 000 f?rre
polske statsborgere enn ?ret f?r, mens det flyttet nesten 1 100 flere ut.

Hvor slo de seg ned?

St?rst nettoinnvandring hadde Oslo med 6 200, fulgt av Rogaland og
Hordaland med 4 200 hver seg. Disse to omr?dene, Oslo/Akershus og
Rogaland/Hordaland, sto til sammen for nesten halvparten av landets totale
nettoinnvandring. Denne andelen har variert fra 67 prosent p? begynnelsen
av 1980-tallet til 34 prosent i 2003.

Oslos nettoinnvandring var 3 800 mindre enn ?ret f?r. Denne nedgangen
utgjorde det meste av hele landets nedgang, slik at nettoinnvandringen for
de ?vrige fylkene i 2009 var omtrent som i 2008.

Oslos andel av landets totale nettoinnvandring l? fra 1960-tallet og
framover p? mellom 25 og 33 prosent, og i annen halvdel av 1980-tallet
n?dde den 40 prosent. Deretter sank den og utgjorde s? seint som i 2003
bare 8 prosent av totalen. Siden har den igjen steget, og var i 2009 p? 16
prosent.

De st?rste byene hadde h?yest nettoinnvandring. Etter Oslo fulgte Bergen og
Stavanger.

[Figur: Innvandring i prosent av folketallet. 2009]

Nesten halvparten av nettoinnvandringen av statsborgere fra de st?rste av
de nye EU-landene gjaldt Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland. N?r det
gjelder tilsvarende tall for statsborgere fra utvalgte vesteuropeiske land
og USA, var nettotilflyttingen enda mer preget av ? begrense seg til de to
fylkene Oslo og Rogaland. Svensker og islendinger flyttet til Oslo.

Innvandringsoverskudd i nesten alle kommunene

414 av landets 430 kommuner hadde et innvandringsoverskudd. I ti av
kommunene var utvandringen st?rre enn innvandringen, men denne netto
utvandringen var her bare p? mellom én og fire personer. De gjenv?rende
seks kommunene hadde like mange inn- som utvandringer. Det var bare fem av
landets kommuner som ikke hadde innvandring i 2009, og som landets eneste
kommune hadde Osen i S?r-Tr?ndelag verken inn- eller utvandring.

[Tabell: De tre fylkene med st?rst nettoinnvandring av utvalgte
statsborgerskapsgrupper i 2009 i forhold til folketallet]

Mange norske statsborgere blant dem som innvandrer

I alt 13 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for,
og fra en del land utgj?r de en betydelig del av dem som innvandrer. Fra
noen land kommer det norske studenter; fra noen land returnerer nordmenn
etter utf?rt arbeid; og i andre land er det mange nordmenn som oppholder
seg regelmessig store deler av ?ret. At 8 500 norske statsborgere
innvandret og 8 200 utvandret, gav en netto innvandring p? 300, mens det i
2008 var en like stor netto utvandring.

7 100 av de norske statsborgerne som flyttet til landet, var uten
innvandrerbakgrunn. Av disse innvandret 1 500 fra Sverige, 1 400 fra
Danmark og 700 fra USA, men ogs? 450 fra Spania. Av norske statsborgere med
innvandrerbakgrunn som flyttet inn, utgjorde de som innvandret fra Pakistan
den st?rste gruppen, med 200.

6 200 av de norske statsborgerne som utvandret, var uten
innvandrerbakgrunn. Av disse utvandret 1 650 til Sverige, 1 600 til Danmark
og 450 til USA, og 300 til Spania. Av norske statsborgere med
innvandrerbakgrunn som utvandret, utgjorde de som flyttet til Storbritannia
den st?rste gruppen, med 300.

Definisjoner

Nettoinnvandring = innvandring minus utvandring

Med personer med innvandrerbakgrunn menes her personer som er f?dt i
utlandet med to utenlandsf?dte foreldre og som p? et tidspunkt har
innvandret til Norge, samt norskf?dte med to foreldre som er innvandrere.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken baserer seg p? registrerte inn- og utvandringer i Det
sentrale folkeregisteret. Det er imidlertid mange, kanskje s?rlig
arbeidstakere fra de nye E?S-landene, som enten ikke skal melde flytting
fordi de ikke skal bo her s? lenge, eller som ikke blir registrert selv om
de skulle ha meldt flytting. Ogs? mellom Norge og Spania er det nok en
mindre andel av dem som i perioder oppholder seg i Spania, som skal
registreres som utvandret fra Norge.

http://www.ssb.no/innvutv/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy