Befolkningsstatistikk. Samboere, 2009

Vi lever stadig lenger

[Figur: Forventet levetid ved f?dselen for menn og kvinner. 1950-2009 ]

Fra 2008 til 2009 ?kte forventet levealder ved f?dselen med 0,1 ?r for
kvinner og 0,3 ?r for menn til henholdsvis 83,1 ?r og 78,6 ?r. Dette er de
h?yeste registrerte verdier noensinne for Norge.

Forventet levealder har ?kt jevnt og trutt i omtrent 200 ?r,
gjennomsnittlig med litt over 0,2 ?r per kalender?r. ?kningen har v?rt
s?rlig sterk de siste 20 ?r, spesielt for menn. Imidlertid var ?kningen
liten i 2007 og 2008, men skj?t fart igjen i 2009.

Japanske kvinner og islandske menn lever lengst

Norge er blant de 8-10 land i verden som har lavest d?delighet. Norske
kvinner kan forvente ? leve omtrent like lenge som kvinner i de andre
nordiske land, men likevel betydelig kortere enn japanske kvinner som i
2008 hadde en forventet levealder p? 86,1 ?r. Norske menn lever omtrent to
?r lenger enn danske og finske menn, men noe kortere enn svensker og
islendinger. Islandske menn har den h?yeste levealderen i verden, 80,0 ?r i
2008.

[Figur: Forventet levetid for kvinner. Utvalgte land. 1997-2008 ]

[Figur: Forventet levetid for menn. Utvalgte land. 1997-2008 ]

Minkende forskjell mellom kj?nnene

Forskjellen i levealderen mellom kj?nnene har g?tt jevnt nedover de siste
ti?rene, fra 6,9 ?r i 1986 til 4,5 ?r i 2009. Mennene er i ferd med ? hente
inn en del av det store forspranget kvinnene fikk p? 1950-tallet, etter at
forskjellen hadde v?rt 3-4 ?r fram til da.

Lave d?dstall – lav d?delighet

I 2009 d?de det 41 400 personer, 21 500 kvinner og 19 900 menn. Dette er en
reduksjon p? 250 fra ?ret f?r. De siste fem ?rene har antallet d?de ligget
mellom 41 200 og 42 000. Fordi antall d?de p?virkes av befolkningens
st?rrelse, aldersstruktur og levealder, m? vi helt tilbake til 1970-tallet
for ? finne lavere d?dstall. Siden slutten av 1990-tallet har det d?dd
flere kvinner enn menn p? grunn av at det er et ?kende flertall av kvinner
i forhold til menn i de aldersgruppene der det d?r flest. Den summariske
d?delighetsraten, som viser antall d?de per 1 000 av middelfolkemengden,
har aldri v?rt lavere. I 2009 var den p? 8,6 for begge kj?nn, 8,3 for menn
og 8,9 for kvinner. P? 1970-tallet var den rundt 10 for begge kj?nn, 11 for
menn og 9 for kvinner.

[Figur: D?de menn og kvinner. 1966-2009]

[Figur: Spedbarnsd?deligheten for begge kj?nn. 1976-2009 ]

Sv?rt lav spedbarnsd?delighet

Spedbarnsd?deligheten for begge kj?nn var 3,1 i 2009, 0,4 h?yere enn ?ret
f?r. Spedbarnsd?deligheten i 2008 var den laveste som noen gang er
registrert i Norge. Det d?de 192 barn under ett ?r i 2009, 119 gutter og 73
jenter. Spedbarnsd?deligheten blant gutter var 3,7 per 1 000 levendef?dte
og for jenter 2,4. Det er imidlertid en del tilfeldige utslag fra ?r til
?r.

http://www.ssb.no/dode/

Authors
Top