Kulturpolitikk

Det Norske Veritas m?ler samfunnsnytte for Kronprinsparets Fond

20-11-2013 14:00 Kronprinsparets Fond Kronprinsparets Fond og Det Norske Veritas har innledet et samarbeid for ? m?le samfunnsnytte. M?let er ? utvikle en modell for rapportering og oppf?lging av samfunnsnytteparametere. Et viktig element er ? m?le og ta h?yde for den faktiske opplevde effekten som prosjektene har p? enkeltindividene i prosjektene, noe som sjelden inkluderes i denne type m?linger.

Kronprinsparets Fond og Det Norske Veritas har innledet et samarbeid for ? m?le samfunnsnytte. M?let er ? utvikle en modell for rapportering og oppf?lging av samfunnsnytteparametere. Et viktig element er ? m?le og ta h?yde for den faktiske opplevde effekten som prosjektene har p? enkeltindividene i prosjektene, noe som sjelden inkluderes i denne type m?linger.
– De fleste effekt-unders?kelser innenfor samfunnsnytte og m?ling av sosiale ansvarsprogrammer, m?ler det som enkelt kan m?les. ?vrige parametere konkluderes ofte med at de er ?for usikre?. Vi ?nsker nettopp ? vurdere samfunnsnytten av prosjektene som ligger i Fondets prosjektportef?lje, b?de i forhold til det kvantitative og det kvalitative. Det kan bli til et meget godt, mer nyansert og ?riktig? styringsverkt?y for b?de oss og prosjektene vi jobber med og for, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.
Savner en helhetlig tiln?rming
Ideen om ? kunne m?le ?samfunnsnytten? av sosialt entrepren?rskap har fanget oppmerksomheten til en voksende gruppe av interessenter. Investorer og sponsorer verden over debatterer hva, hvordan og hvorfor man skal m?le denne nytteverdien, men i dag kan det ikke sies ? v?re etablert en god praksis for hvordan dette skal gj?res.
– Det er behov for ? se p? alternative metoder og tiln?rminger til det ? m?le, styre og kommunisere samfunnsnytte av sosiale entrepren?rskap. Deler av arbeidet v?rt baserer seg p? velpr?vde og anerkjente metoder og tiln?rminger fra ?vrige fagomr?der som selskapet er engasjert i, mens det p? andre omr?der er behov for ? tenke nytt, forteller Sverre Danielsen, sjefsr?dgiver, Operational Excellence, Det Norske Veritas.
Inkluderer selvopplevd effekt
Det Norske Veritas skal dermed analysere samfunnsnytten i eksisterende prosjekter, samt utvikle en modell for rapportering og oppf?lging av parametere for Samfunnsnytte i eksisterende og nye prosjekter for Kronprinsparets Fond.
– Et viktig element for Fondet er ? m?le og ta h?yde for den faktiske opplevde effekten som prosjektene har p? prosjektdeltakerne. Videre er det sentralt at rammeverket vil tilf?re Fondet og prosjektene reell beslutningsst?tte i lys av deres eksisterende forretningsmodell. Tiln?rmingen tilf?rer verdifull styringsinformasjon utover den rent kvantitative beregningen av samfunnsnytte. Vi h?per med dette ? kunne gi et mer presist bilde av hva samfunnsnytten av prosjektene i Fondet er, sier Sverre Danielsen.
Fra antakelser til dokumenterte parametere
Fondet st?tter ulike initiativ som har til hensikt ? fange opp ungdom som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor samfunnet. Fondet ?nsker ? motivere og legge til rette for at nettopp ungdom kan se sine muligheter og ta ut sitt potensiale, hvor hovedfokus for prosjektene er ? f? deltakerne til ? fullf?re skole, eller komme inn i arbeidslivet. Men hvilken samfunnsnytte disse prosjektene totalt sett bidrar med, har ikke tidligere blitt vurdert.
– Vi ?nsker ? ut?ve samfunnsansvar basert p? et godt verdigrunnlag, bevissthet og refleksjon. Gjennom en innovativ og bedret tiln?rming for ? m?le, styre og kommunisere effekten av samfunnsnytte i sosialt entrepren?rskap, skal vi g? fra ? anta til ? vite mer. Kvalitetsunders?kelser og selvopplevd effekt mener vi er viktige parametere i denne type arbeid, og unders?kelsen til Det Norske Veritas tar for seg hver enkelt deltaker og sannsynlige utfall, som videre gir flere tusen scenarioer per deltaker. Et solid stykke arbeid fra Det Norske Veritas sin side, avslutter Flateby.
Stadig ?kende krav til norsk n?ringsliv rundt samfunnsansvar
Utviklingen nasjonalt og internasjonalt viser ?kende forventninger og krav til hvordan selskapene f?lger opp og rapporterer om sitt samfunnsansvar. Norske myndigheter er opptatt av samfunnsansvar og har gitt tydelig uttrykk for forventninger til norsk n?ringsliv i Stortingsmelding nr 10 om N?ringslivets samfunnsansvar (fra 2009):?Samfunnsansvar handler ikke bare om hvordan en bedrift h?ndterer barnearbeid, arbeidsmilj?, energi forbruk, utslipp eller bidrar til gode form?l. Det handler i ?kende grad om hvordan bedriften l?ser dilemmaer i tilknytning til sine kjerneprodukter eller service, hvordan produktet er produsert, hvordan det markedsf?res og hvilken effekt det f?r p? forbrukerne.?
Norsk n?ringsliv skal v?re blant de fremste til ? utvise samfunnsansvar basert p? et godt verdigrunnlag, bevissthet og refleksjon. Regjeringen ser ivaretakelse av menneskerettigheter, respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter, ivaretakelse av milj?hensyn, bekjempelse av korrupsjon og st?rst mulig ?penhet som hovedelementer for bedrifter n?r de skal ut?ve samfunnsansvar i sin internasjonale virksomhet.
Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES) fra og med 2011 har inntatt krav om at styret b?r utforme retningslinjer for selskapets samfunnsansvar. Anbefalingen inng?r n? som en del av b?rsreglementet og omfatter selskaper som er notert p? Oslo B?rs.
I Eierskapsmeldingen fra 2011 sier regjeringen f?lgende i innledningen om forventninger til statlig eide bedrifter: ?Det p?hviler alle selskaper et ansvar for ? ta samfunnsansvar og ? ha dette integrert i virksomheten og strategier. Regjeringen forventer at de statlig eide selskapene g?r foran og arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende p? sine omr?der. Regjeringen vil tydeliggj?re sine forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar for ? bidra til dette. Regjeringens forventninger til samfunnsansvar omfatter alle statlig eide selskaper uavhengig av statens m?l med eierskapet.?
EU har ogs? satt fokus p? samfunnsansvar med en egen strategi for Corporate Social Responsibilty 2011-2014.

A to już wiesz?  Hedersprisen ?F?lgesvenn til rettferdighet? til Kronprinsparets Fond

For ytterligere sp?rsm?l:
Sverre Danielsen, Det Norske Veritas, (+47) 995 17 686
Solfrid Flateby, Kronprinsparets Fond, (+47) 900 35 897

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy