Ekspertm?te for ? bekjempe vold mot barn

Departementet har fastsatt forskrifter som klargj?r retten til helsehjelp for personer uten lovlig opphold i landet. ? Jeg mener at de nye reglene om rett til helsehjelp vil gi mindre usikkerhet og st?rre grad av likebehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
? Samtidig vil st?rre klarhet i regelverket gj?re det enklere for helsetjenesten ? s?rge for den behandlingen personer som oppholder seg ulovlig i Norge har krav p?, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Reglene fastsl?r at alle som oppholder seg i Norge har rett til ?yeblikkelig hjelp, uavhengig av om de er lovlig eller ulovlig i landet. Alle skal ha samme rett til vurdering fra spesialisthelsetjenesten og til ? f? de opplysningene som er n?dvendig for ? ivareta sin rett til helsehjelp.
Voksne personer som oppholder seg ulovlig i landet har rett til helsehjelp som ikke kan vente. Det vil si dersom pasienten innen kort tid vil f? behov for akutt hjelp om han eller hun ikke f?r helsehjelp.
Retten til helsehjelp er den samme innen psykisk helsevern som n?r det gjelder somatiske lidelser. Dessuten har personer som er psykisk ustabile og antas ? v?re farlige, rett til helsehjelp.
? Regjeringen er opptatt av at barn og gravide i stor grad likestilles med personer med lovlig opphold. Jeg er s?rlig opptatt av at alle barn som oppholder seg i Norge som hovedregel skal ha n?dvendig helsehjelp, og dette kommer klart frem i de reglene som n? er vedtatt. Her har vi ogs? forpliktelser i henhold til Barnekonvensjonen, sier Str?m-Erichsen. Kvinner uten lovlig opphold har rett til ? f? utf?rt svangerskapsavbrudd.
Reglene omhandler ogs? s?rlige rettigheter for personer under frihetsber?velse. Det er ogs? regler som gjelder smittevern.
Personer uten lovlig opphold m? som hovedregel fortsatt betale for den helsehjelp som mottas. Det er imidlertid ikke anledning til ? kreve forh?ndsbetaling for akutt hjelp og for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som ikke kan vente.
Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til n?dvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)
F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter

Authors
Top