Politikk

En halv million kroner til Str?mmestiftelsen etter f?rjulskonserten ?Stille natt Hellige natt?

Nytt fra Barne-og likestillingsdepartementet fra 01.01.2010.

Nytt navn p? departementet.
Barne- og likestillingsdepartementet endrer navn til Barne – likestillings og inkluderingsdepartementet fra 1. januar 2010. Forkortelsen vil fortsatt v?re BLD.
Barnevernloven:
I 2009 ble det vedtatt en rekke endringer i barnevernloven. De fleste endringene tr?dte i kraft 1. juli 2009. F?lgende endringer trer i kraft 1. januar 2010:
Det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet overf?res fra departementet til Statens helsetilsyn. Fylkesmannen har fortsatt ansvaret for ? f?re det praktiske tilsynet, og Statens helsetilsyn blir overordnet myndighet for fylkesmannen hva gjelder tilsynet p? barnevernomr?det.
Barneverntjenesten f?r en lovfestet plikt til ? utarbeide individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester n?r det er n?dvendig for ? skape et helhetlig tilbud for barnet. Plikten er begrenset til tilfeller der barn med behov for langvarige barneverntiltak ogs? trenger langvarige tiltak fra andre tjenester.
Det er gitt n?rmere regler om sentre for foreldre og barn. Det innf?res bl.a. en godkjenningsordning for sentrene, og det er vedtatt en egen lovbestemmelse om rettigheter under opphold i senter for foreldre og barn. Det er ogs? presisert at fylkesmannen skal f?re tilsyn med sentrene.
Departementet er i ferd med ? utarbeide n?rmere forskrifter for sentrene for foreldre og barn, herunder forskrifter om godkjenning, kvalitet og internkontroll. Disse forskriftene vil ikke v?re fastsatt f?r 1. januar 2010 og statlig regional barnevernmyndighet vil ikke rekke ? godkjenne sentrene f?r 1. januar 2010.
Det er derfor i forskrift vedtatt at private og kommunale sentre for foreldre og barn som per 31. desember 2009 har beboere plassert i medhold av barnevernloven § 4-4 femte ledd, anses godkjent frem til s?knad om godkjenning er behandlet, men ikke ut over 1. august 2010.

Nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Fra og med 1.1. 2010 trer nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) i funksjon. Utvalget er et uavhengig, r?dgivende organ for myndighetene i saker som ang?r personer med innvandrerbakgrunn og deres barn. Anita Rathore blir ny leder. I tillegg til leder best?r utvalget av 23 medlemmer fra alle landets fylker, oppnevnt p? bakgrunn av nominasjoner fra lokale innvandrerorganisasjoner. P? den m?ten vil KIM b?de bidra til ? gi et mer nyansert bilde av innvandrernes perspektiver inn til myndighetene, og det vil styrke kommunikasjonen fra KIM ut til innvandrerbefolkningen.
Utvalget er oppnevnt i statsr?d for en fire?rsperiode. KIM ble opprettet i 1984.

Omlegging av tilskudd til oppl?ring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.
Kommunene mottar tilskudd fra staten for ? tilby oppl?ring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Dette tilskuddet best?r av et per capitatilskudd, et grunntilskudd og et resultattilskudd. Per capitatilskuddet utbetales per person i m?lgruppen for rett og plikt til oppl?ring etter introduksjonsloven. Det er fastsatt et bel?p per person i m?lgruppa som fra 1. januar 2010 utbetales over tre ?r. Tidligere ble dette bel?pet utbetalt over fem ?r. Bakgrunnen for omleggingen er at kommunene har den st?rste delen av utgiftene for den enkelte i l?pet av de f?rste tre ?rene i Norge.
Forskrift om endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap
Som f?lge av at ny utlendingslov trer i kraft 1. januar 2010, endres henvisningene til gjeldende utlendingslov i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften). Videre endres begrepsbruken i flere bestemmelser i statsborgerforskriften i samsvar med begrepsbruken i ny utlendingslov. Det gj?res videre enkelte endringer og tilf?yelser i statsborgerforskriften §§ 8-2, 8-3, 8-4 og 15-1.
Endringene inneb?rer at det innf?res unntaksbestemmelser fra vilk?rene for erverv av statsborgerskap ved s?knad for husstandsmedlem til milit?rt personell som er beordret til tjeneste i utlandet. Det vil si at denne gruppen vil kunne erverve norsk statsborgerskap p? lempeligere vilk?r enn de som framg?r av hovedreglen i statsborgerloven.
Det innf?res ogs? en unntaksbestemmelse for s?kere som har f?tt utstedt norsk pass selv om vedkommende ikke var norsk statsborger. Disse vil dermed ogs? kunne erverve norsk statsborgerskap p? lempeligere vilk?r enn de som framg?r av hovedregelen i statsborgerloven. Det gj?res unntak fra kravene om ? fylle vilk?rene for permanent oppholdstillatelse og oppholdstid med tillatelse, men det stilles krav om oppholdstid i riket uten tillatelse og at s?keren har v?rt i aktsom god tro. Det ?pnes for at det kan gj?res ytterligere unntak fra vilk?rene for erverv av statsborgerskap til gunst for s?ker dersom ?sterke grunner? foreligger. Videre endres forskriften slik at disse s?kerne ikke beh?ver ? betale gebyr.

Krisesenterloven
Krisesenterloven trer i kraft 1. januar 2010. Loven p?legger kommunen ? s?rge for et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold i n?re relasjoner.
Fakta om krisesenterloven:
Kommunene skal gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i n?re relasjoner. Tilbudet til kvinner og menn skal v?re fysisk adskilt.

Krisesentertilbudet skal inneholde et dagtilbud, et botilbud og et telefontilbud, og kommunene skal s?rge for at brukerne f?r oppf?lging i reetableringsfasen.
Kommunene skal s?rge for at brukerne f?r et helhetlig tilbud gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet.
Kommunene skal s?rge for at de tilsatte har kompetanse til ? m?te brukernes behov.
Tilbudet skal v?re et lavterskeltilbud, det vil si at personer utsatt for vold i n?re relasjoner skal kunne henvende seg til krisesentertilbudet uten henvisning eller timeavtale.
Tilbudet skal v?re gratis.
Kommunene skal s?rge for at tilbudet blir individuelt tilrettelagt for den enkelte bruker, blant annet skal tilbudet som gis til barn v?re tilpasset barns behov. Videre skal kvalifisert tolk skal v?re tilgjenglig der dette er n?dvendig for ? sikre et fullgodt tilbud.
Fylkesmannen skal f?re tilsyn med at kommunen oppfyller de pliktene etter loven.

Similar Posts