Politikk

Én million barn rammes

Halvparten av kvinnene er i jobb

Fra 1990 til 2008 er antallet innvandrere i Norge n?r tredoblet.
Familieinnvandring har v?rt den viktigste innvandringsgrunnen i denne
perioden. Sysselsettingen blant familieinnvandrere er klart lavere enn
blant arbeidsinnvandrere. I tillegg er f? kvinner i jobb sammenlignet med
menn.

Dette framg?r av rapporten Familieinnvandring, kj?nn og sysselsetting.

Flest familieinnvandrere

Tallet p? innvandrere bosatt i Norge har ?kt fra vel 150 000 i 1990 til
over 420 000 i 2008. Til sammen kom det 151 000 ikke-nordiske
familieinnvandrere til landet i denne perioden. Dette er langt flere enn
tallet p? innvandrere som har kommet som f?lge av flukt (92 000), arbeid
(91 000) og utdanning (40 000). Familieinnvandring kan deles i to grupper:
familiegjenforening og familieetablering. Den sterke ?kningen i tallet p?
gjenforeninger de siste ?rene henger sammen med veksten i tallet p?
arbeidsinnvandrere, s?rlig fra E?S-omr?det.

[Figur: Familieinnvandring, etter type og innvandrings?r. 1990-2008.
Antall]

Litt over halvparten av familieinnvandrerne er sysselsatt

Andelen sysselsatte er betydelig lavere blant familieinnvandrere enn blant
arbeidsinnvandrere, 57 mot 81 prosent. Dette henger sammen med at mange
familieinnvandrere er kvinner – to av tre – og at deres grunn til ? komme
til Norge i f?rste omgang er for ? gjenforenes med familie eller etablere
familie her i landet. Sysselsettingen blant familieinnvandrere ?ker
imidlertid med ?kende botid.

[Tabell: Sysselsatte, etter innvandrerkategori, innvandringsgrunn og kj?nn.
15-74 ?r. 4.kvartal 2008. Absolutte tall og i prosent]

F?rre kvinner i arbeid

Det er store kj?nnsforskjeller knyttet til arbeidsdeltakelse blant
familieinnvandrere. H?yest deltakelse har menn som innvandrer for ?
etablere familie med en norskf?dt med innvandrerforeldre. I denne gruppen
er 81 prosent sysselsatte. Kvinnene som innvandrer av samme grunn, har
derimot lavest yrkesdeltakelse, med 38 prosent sysselsatte.

Kvinner som etablerer seg med menn uten innvandrerbakgrunn, er i stor grad
sysselsatt (67 prosent). Sysselsettingen blant kvinner som gjenforenes med
menn med flyktningbakgrunn er derimot sv?rt lav (38 prosent). Ogs? for dem
som er familiegjenforente med en innvandrer som ikke er flyktning, er
sysselsettingen lav (50 prosent).

Blant alle familieinnvandrere er 65 prosent av mennene og 53 prosent av
kvinnene sysselsatt.

[Tabell: Sysselsatte blant familieinnvandrere, etter kj?nn og detaljert
innvandringsgrunn. 15-74 ?r. 4. kvartal 2008. Absolutte tall og i prosent]

Mindre sjanse for ? v?re i jobb

Kvinnene som innvandrer for ? etablere familie med en person uten
innvandrerbakgrunn, har nesten dobbelt s? stor sjanse for ? v?re sysselsatt
sammenliknet med kvinner som er familiegjenforent med en flyktning. Den
sistnevnte gruppen har ogs? lavere sannsynlighet for ? v?re i jobb enn
kvinner som har innvandret for ? etablere familie med en norskf?dt med
innvandrerforeldre, eller som er kommet for ? gjenforenes med en innvandrer
som ikke er flyktning. Disse forskjellene opprettholdes n?r vi kontrollerer
for alder, botid og landbakgrunn. Botid p?virker sterkt jobbsannsynligheten
for kvinner, men ikke i like stor grad for menn. Dette henger sammen med at
de fleste menn har h?y sysselsetting rett etter innvandring, sammenlignet
med kvinner.

Landbakgrunn har mye ? si

Hvilket land innvandrere kommer fra, har mye ? si for sjansene for ? v?re i
jobb. Familieinnvandrede kvinner med afrikansk bakgrunn, utenom somalisk,
har mer enn tre ganger s? stor sannsynlighet for ? v?re i jobb sammenliknet
med familieinnvandrede somaliske kvinner. Ogs? kvinner fra Pakistan har
st?rre sjanser for ? v?re i jobb enn den sistnevnte gruppen. Sjansen for at
en familieinnvandret kvinne fra Tyskland, Polen, Thailand, Filippinene og
Russland er sysselsatt, er mellom fem og ti ganger s? stor som for en
somalisk kvinne.

Mer informasjon: Toril Sandnes, tlf. 21 09 44 79.

http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2010-05-07-01.html

Similar Posts