FN-rapport om samenes situasjon i nordiske land

Statsr?d Tora Aasland tildelte i dag Likestillingsprisen for 2010 p? 2 millioner kroner til H?gskolen i Bergen (HiB). ? HiB har en offensiv og reflektert tiln?rming til likestillingsproblematikken i h?yere utdanning og forskning, sa statsr?d Tora Aasland ved overrekkelsen.
Det er fjerde gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Form?let er ? styrke og motivere universiteter, h?yskoler og forskingsinstituttene i deres likestillingsarbeid. Komité for kj?nnsbalanse i forskning (Kif- komiteen) har vurdert og innstilt ?rets prisvinner.
– Vi trenger fortsatt ? styrke og motivere likestillingsarbeidet ved universiteter, h?yskoler og forskningsinstitutter slik at vi oppn?r en bedre kj?nnsbalanse i h?yere utdanning og forskning. Universitetenes og h?yskolenes innsats er avgj?rende for ? f? til bedre likestilling, sier Aasland.
Komiteen har lagt vekt p? at HiB har:
– laget en allsidig handlingsplan og satt av n?rmere 2,4 millioner kroner i budsjettet til tiltak
– fulgt opp handlingsplanen og oppn?dd resultater ved at andelen kvinnelige f?rsteamanuenser har ?kt med 36 % i perioden 2007- 2010, fra 37,7 % til 51,5 %
– tiln?rmet lik fordeling av publikasjonspoeng mellom kvinner og menn og blant den h?yeste kvinneandelen i sektoren. De kvinnelige forskerne ved h?gskolen sto for 45 % av publikasjonspoengene i 2009
– styrket ledelsesforankringen av likestillingsarbeidet, n? ogs? integrert ved den generelle lederutdanningen
Positiv utvikling
Samlet for alle norske utdanningsinstitusjoner har kvinneandelen blant de som gjennomf?rer doktorgrader de siste ?rene ligget p? rundt 45 prosent. Det er en meget positiv utvikling fra 80-tallets 10 prosent.
Humaniora er det fagomr?det hvor kj?nnsbalansen er jevnest p? doktorgradsniv?. Her fullf?rer 50 prosent kvinner og 50 prosent menn.
Teknologiske fag er det omr?det hvor det er f?rrest kvinner. Her var kvinneandelen i 2009 blant de som fullf?rer 30 prosent. Blant f?rsteamanuenser var kvinneandelen i 2009 35,8 prosent. For professor II-stillinger var kvinneandelen 15,2 prosent, mens andelen kvinner i professor I stillinger i 2009 har g?tt opp til 20,7 prosent.
I instituttsektoren var det 37 prosent kvinner blant forskerne i 2007.[1]

[1] Kilder: Doktorgradsregisteret NIFU STEP 2009, Sektoranalyse for h?yere utdanningsinstitusjoner 2010 og Likestillingsbarometeret 2005.

Authors

Related posts

Top