For f? stillinger opprettet i barnevernet

Regjeringa vil innf?ra narkometer, lovfastsette grenser og andre tiltak mot k?yring i rus, og kjem difor til ? be Stortinget gjennomf?ra endringar i vegtrafikklova relatert til rusp?verka k?yring. Noreg innf?rer l?ge lovfastsette grenser for andre rusmidlar enn alkohol. Dette vil innebera mykje betre samsvar mellom promillegrensa p? 0,2 og k?yring under p?verknad av anna rus.

– For ? n? m?lsetnaden om ? redusera talet p? skadde og drepne i trafikken yttarlegare, m? eksisterande tiltak forbetrast og nye tiltak setjast inn, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I l?pet av dei siste 10 til 20 ?ra har det blitt fleire som k?yrer under p?verknad av narkotika og legemiddel. Ei stor unders?king i regi av Folkehelseinstituttet, viser at om lag ein av hundre bilf?rarar utgjer auka trafikkfare p? grunn av rus for?rsaka av narkotika og legemiddel.

Ei arbeidsgruppe fremja i fjor v?r ei rekke forslag til endringar i vegtrafikklova der forslaget om nulltoleranse er det mest sentrale. Forslaga har no vore p? h?yring og h?yringsinstansane er i det alt overvegande positive til rapporten fr? arbeidsgruppa med tilh?yrande lovforslag. Mellom andre f?resl?tte tiltak er innf?ring av lovheimel for testing av f?rarar med narkometer og innf?ring av l?ge lovfastsette grenser for n?r ein i alle tilfelle vert rekna som p?verka av andre rusmidlar enn alkohol.

Politiet har allereie starta arbeidet med hurtigtestar, popul?rt kalla narkometer, og eit avgrensa tal skal vera p? plass innan utgangen av 2011.

Arbeidsgruppa som har arbeidd med endringar i vegtrafikklova som skal motverka rusp?verka k?yring av andre rusmiddel enn alkohol, har vore leia av Samferdselsdepartementet, med representantar fr? Justisdepartementet, politiet, p?talemakta og Folkehelseinstituttet.

For meir informasjon – sj?:
Pressemelding fr? Samferdselsdepartementet av 22. mars 2009

Rapporten Kj?ring under p?vrkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven (pdf). Rapport fra arbeidsgruppe 2009

Authors
Top