Politikk

Genombrott för Envac i Finland

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag p? vegne av Regjeringen utredningen fra Inkluderingsutvalget. Utvalgets mandat har v?rt ? vurdere hvordan integreringsarbeidet virker og foresl? forbedringer.
Utvalget har analysert omr?der som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse, og har kommet med konkrete forslag p? alle disse omr?dene. De har dokumentert at flertallet av innvandrerbefolkningen er godt integrert i det norske samfunnet. Samtidig viser det seg at en gruppe p? vel 125 000 innvandrere lever med vedvarende lavinntekt. Det er viktig ? sette inn tiltak for ? hindre at de forblir i denne situasjonen, fordi det synes vanskelig for barn i denne gruppen ? oppn? bedre levek?r enn foreldrene.
-Utvalget dokumenterer at dagens virkemidler ikke gir gode nok resultater og kritiserer sektormyndigheter som ikke reduserer forskjeller. Dette rammer s?rlig kvinner og barn. Utvalget foresl?r h?yere ambisjoner og om lag to hundre tiltak for et bedre integreringsarbeid, sier utvalgets leder Osmund Kaldheim.
Inkluderingsutvalget anbefaler blant annet:
? En 10-?rig ekstra innsats for ? f? flere i jobb, med fokus p? arbeidsmarkedstiltak som er tilpasset innvandreres behov og har gode resultater.
? Rett og plikt til gratis spr?koppl?ring i barnehage for alle barn med kartlagte behov, og en gjennomgang av pensum og valg av undervisningsmetoder som gir en bedre l?ring for alle.
? Reform av voksenoppl?ringen for at alle voksne skal l?re ? lese og skrive.
? At felles verdier i Norge skal bygge p? menneskerettighetene med s?rlig vekt p? blant annet likestilling, ytringsfrihet, sosial likhet, vitenskapelig tenkem?te og toleranse.
-Integrering handler om arbeid, spr?k og likestilling. Utvalget gir oss kunnskap og forslag til hvordan vi kan skape et samfunn der nye grupper inkluderes og vi sammen kan videreutvikle fellesskapet. Inkluderingsutvalget er bredt sammensatt av personer som representerer et stort spekter av kunnskap og synspunkter. Utvalgets forslag viser at det er mulig ? bli enige om et grunnlag for en felles integreringspolitikk, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Utvalgets forslag vil bli sendt p? h?ring i l?pet av sommeren.
Inkluderingsutvalgets NOU kan lastes ned her.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy