Politikk

Gode resultater for introduksjonsordningen

– Medienes massive og problemfokuserte omtale av enkelte grupper, kan gi grobunn for negative holdninger i befolkningen og ?kt forskjellsbehandling, sier direkt?r i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Osmund Kaldheim.

Gjennom 11 artikler fra inviterte medieforskere, redakt?rer og journalister, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i sin ?rsrapport for 2009, sett p? medienes fremstilling av innvandrere og integrering.

Her tiende innbygger i Norge er innvandrer eller har foreldre som har innvandret til landet. Fremstilles innvandrere som et problem eller en ressurs i avisspaltene?
Hvordan betegner mediene hvem som er ?norsk? og hvem som er ?innvandrer??.
I hvilken grad er innvandrerne synlige (u)synlige i media?
Hvilke historier formidles av hvordan det g?r med integreringen?
Dette er hovedfunnene i rapporten:
Noen temaer og grupper er oversynlige, mens andre er usynlige i media. En medieanalyse av 2009, utf?rt av Retriever AS for IMDi, viser at islam/muslim ble omtalt 77.000 ganger. Den massive omtalen slo dermed svineinfluensaen med sine 74.000 treff.
Saker om innvandring og integrering er ofte problemfokuserte. En innholdsanalyse av ?tte av de st?rste papiravisene, viser at 70 prosent av oppslagene har et problemfokus, mens kun 11 prosent er n?ytrale.
De fleste av myndighetenes integreringstiltak er rettet mot at innvandrere skal l?re seg norsk og v?re ?konomisk selvhjulpne. Mediedekningen av integrering samsvarer i liten grad med hva myndighetene mener er viktig for god integrering.
Muslimer og somaliere f?r mye negativ oppmerksomhet i media. Unders?kelser viser at det ogs? er disse gruppene som opplever mest diskriminering og som befolkningen er mest skeptisk til.
Polarisert dekning
For mange i Norge er media den viktigste kilden til kunnskap om innvandrere. Funnene i denne rapporten gir grunnlag for ? stille kritiske sp?rsm?l ikke bare til mediene, men ogs? til eget arbeid.

Er vi dyktige nok til ? formidle kunnskap om integreringen i Norge, om hva som fungerer, og om hvilke utfordringer vi har?

I hvilken grad v?re budskap n?r frem, avhenger imidlertid ogs? av at mediene er villige til ? ta i bruk og spre kunnskapen videre.

– Debatter om integrering handler sjelden om faktiske tiltak. Det er mange utfordringer med integrering som fortjener kritisk s?kelys, blant annet norskoppl?ring og arbeid. Som fagdirektorat opplever IMDi at medienes polariserte dekning skygger for historier om suksess og utfordringer i det daglige integreringsarbeidet, sier Osmund Kaldheim.

Rapporten er tilgjengelig p?: http://www.imdi.no/no/Arsrapporter/aarsrapport2009/

For mer informasjon, kontakt IMDis pressetelefon 91755351.

Lenker
http://www.imdi.no/no/Arsrapporter/aarsrapport2009/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy