Internasjonalt

H?ringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til forslag om lovendringer bedre beskytte barn mot vold og overgrep

Foreningen 2 Foreldre st?tter den uttalte m?lsetting om ? beskytte barn mot vold og overgrep.
F2F mener at virkemidlene som BLD foresl?r er for lite treffsikre og lett kan misbrukes av gjenstridige foreldre til urettmessig ? avskj?re barnet kontakten med en av foreldrene etter samlivsbrudd.
Foreningen 2 Foreldre avviser departementets forslag om at kontradiksjon skal erstattes med selvjustis. V?rt konstruktive forslag er at det settes mye strengere krav til domstolenes saksbehandlingstid i barnesaker med p?stander om vold og overgrep, kombinert med samv?r under tilsyn mens saken unders?kes og besluttes av domstolen.
Barn har som utgangspunkt rett til et familieliv med begge sine foreldre og begge familiegrener, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. Normalt vil det v?re til barnets beste ? ha best mulig samlet foreldrekontakt
Ved avgj?relser om hva som er til barnets beste, m? vurderingen gj?res ut fra hva som er best for barnet i et livslangt perspektiv.
Helt unntaksvis kan det v?re riktig ? skjerme barn fra en eller begge sine foreldre en periode dersom det er tilstrekkelig sannsynliggjort at forelderen(e) er til skade for barna sine. M?lsettingen b?r da v?re ? gjenoppbygge kontakten p? sikt.
Det m? v?re sterke grunner for ? nekte samv?r med biologiske foreldre. Selv om ikke alle foreldre fungerer optimalt, s? vil barnet alltid v?re opptatt av sin biologiske bakgrunn og slekt, som ogs? danner utgangspunktet for barnets identitet. Det m? derfor som hovedregel stimuleres til bedring av den kontakten, ikke motsatt.
Om foreldrene ikke vurderes til ? ha tilstrekkelig omsorgskapasitet, m? samv?r under tilsyn gjennomf?res s? ofte som mulig, om det ikke er kontraindisert.
Barneloven b?r regulere forholdet mellom barn og omsorgsfulle foreldre, som ogs? er normalen. Barnevernsproblematikk b?r h?ndteres gjennom barnevernloven, og straffeproblematikk b?r h?ndteres gjennom straffeloven.
F2F frykter for svak kompetanse p? barnefaglige sp?rsm?l i en straffeprosess, og frar?der derfor at sp?rsm?lene om samv?r og foreldreansvar skal kunne reises som en del av en straffesak.

Foreningen 2 Foreldre arbeider for ? skape trygge familieforhold for barn som har to hjem.
Dette gj?r vi gjennom hjelp til selvhjelp for foreldre som har opplevd samlivsbrudd, og gjennom politisk arbeid for ? endre barneloven slik at likeverdig foreldreskap blir lovens utgangspunkt ved samlivsbrudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy