Kriminalomsorgen styrkes med 277 millioner

Regjeringa satsar p? ? effektivisere utlendingsforvaltninga, betre servicen til brukarane og auka saksbehandlingskapasiteten i asylsakane. Regjeringa foresl?r ? l?yve 100 millionar kroner til ei rekkje IKT-prosjekt i utlendingsforvaltninga og om lag 51 millionar kroner i auka driftsl?yve til UDI i statsbudsjettet for 2010.
Utvikling og innf?ring av nye elektroniske l?ysningar er eit sentralt verkemiddel for ? effektivisere utlendingsforvaltninga, og er eit samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Politi- og justisdepartementet og Utanriksdepartementet. M?let er ? redusere ressursbruken for kvar enkelt s?knad, f? raskare avgjersler i sakene og betre informasjon og service overfor s?karane. Samstundes tar ein i bruk nye nettl?ysningar i kommunikasjonen med brukarane og andre partar. Dette inneber mellom anna moglegheit til ? levere s?knad og f?lgje eigen saksgang p? Internett.
– Dei ulike elektroniske l?ysningane vil gi ei vesentleg forbetring av serviceniv?et overfor s?karane, n?ringsliv og andre som nyttar utlendingsforvaltningas tenester, seier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne H?kon Hanssen.
Regjeringa foresl?r ogs? ? auka driftsl?yvinga til Utlendingsdirektoratet (UDI) med til saman 51,1 millionar kroner i 2010, samanlikna med saldert budsjett for 2009. Det er f?rst og fremst saksbehandlingskapasiteten som vert foresl?tt styrka for ? kunne handtere aukinga i talet p? asyls?kjarar. Ein del av l?yvinga skal nyttast til arbeidet med oppretting og oppf?lging av asylmottak.
– Det h?ge talet p? asyls?kjarar er utfordrande ? handtere, b?de n?r det gjeld saksbehandlingskapasiteten, talet p? mottaksplassar og busetting av dei som f?r opphaldsl?yve. Dei auka budsjettl?yvingane vil sikre at ei forsvarleg handtering av asylsakene kan halde fram, seier arbeids- og inkluderingsministeren.
Statsbudsjettet 2010 – samleside for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Authors
Tags

Related posts

Top