Kulturbudsjettet for Finnmark:Meir til samiske kulturform?l

L?yvinga til samiske form?l vil i 2010 utgjere 798 millionar kroner, ei auke p? omlag 38 millionar kroner. Sametinget f?r ?rlege midlar fr? fleire departement og vil forvalte 351 millionar kroner i 2010, ei auke p? 17 millionar kroner.
Eit av dei viktigaste satsingsomr?da er samiske spr?k. Regjeringa gjer framlegg om ? auke l?yvinga til oppf?lging avHandlingsplan for samiske spr?k over budsjettet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) med ytterlegare 5 millionar kroner i 2010. AID har med dette auka l?yvinga til Handlingsplan for samiske spr?k med totalt 13 millionar kroner dei siste to ?ra.
Av totalsatsinga p? 5 millionar kroner til oppf?lging av handlingsplanen for samiske spr?k, vil regjeringa setje av 1 million kroner til Senter for samisk i oppl?ringa ved Samisk h?gskule. Det vil ?g bli satt av midlar til senteret over budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Sametinget vil bli tilf?rt 3,5 millionar kroner i 2010.
I budsjettet for 2010 blir det gjort framlegg om ? innf?re ei ordning for avskriving av utdanningsgjeld for l?netakarar som fullf?rer samisk l?rarutdanning eller skaffar seg kompetanse i samisk som del av l?rarutdanninga. – Dette er eit sv?rt viktig tiltak for ? auke talet p? l?rarar og f?rskolel?rar med kompetanse i samisk spr?k, som det er stor mangel p? i dag, seier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne H?kon Hanssen.
Regjeringa vil l?yve om lag 215 millionar kroner til Sametinget over budsjettet til AID i 2010. L?yvinga omfattar blant anna 4 millionar kroner som f?lgje av at Lavangen kommune blei innlemma i forvaltningsomr?det for samiske spr?k i haust. Regjeringa har med dette framlegget auka tospr?klegheitstilskotet til kommunar og fylkeskommunar med totalt 14 millionar kroner sidan 2006.
L?yvinga til samiske kulturform?l blir auka med om lag 10 millionar kroner i 2010. Dette inkluderer ei auke p? 3,36 millionar kroner til Sametinget, 3,3 millionar kroner til Samisk arkiv, 2,1 millionar kroner til byggeprosjektet ved Ája Samisk Senter og ytterlegare 0,5 millionar kroner til Internasjonalt Samisk Filmsenter.
Over budsjettet til Milj?verndepartementet vil det bli l?yva 1 million kroner til skj?tsel og tilrettelegging av Mortensnes kulturminneomr?de i Nesseby i Finnmark.
Last ned:
Bevilgninger til samiske form?l – vedlegg til statsbudsjettet 2010
Statsbudsjettet 2010 – samleside for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Authors

Related posts

Top