Internasjonalt

Kvinner som overgripere

06-03-2013 19:01 Norsk Krisesenterforbund I desember 2011 ble det ferdigstilt en hovedoppgave ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo med tittelen ?De skjulte overgriperne: Fagpersoners erfaringer i samtaler med utsatte for kvinner som beg?r seksuelle overgrep?. Bak hovedoppgaven st?r Lillian Rydning og Ole-Christian Andersen.

I desember 2011 ble det ferdigstilt en hovedoppgave ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo med tittelen ?De skjulte overgriperne: Fagpersoners erfaringer i samtaler med utsatte for kvinner som beg?r seksuelle overgrep?. Bak hovedoppgaven st?r Lillian Rydning og Ole-Christian Andersen.
Form?let med studien var ? unders?ke hvilke psykologiske og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til hemmelighold og m?rketall forbundet med overgrep beg?tt av kvinner. Man fant at ?rsaken til hemmelighold kunne organiseres i tre hovedkategorier: mekanismer p? samfunnsniv?, mekanismer relatert til den kvinnelige overgriperen og mekanismer som hovedsaklig er relatert til den utsatte. Funnene viser hvordan mekanismer p? alle tre niv?ene kan hindre personer som har opplevd overgrep fra kvinner i ? fortelle om overgrepene til andre, samt i ? anmelde dem og eventuelt s?ke n?dvendig behandling. Mekanismene gj?r det ogs? vanskelig for utenforst?ende ? f? ?ye p? overgrep beg?tt av kvinner.
Hovedoppgavens dr?fting av mekanismene knyttet til seksuelle overgrep beg?tt av kvinner har mange fellestrekk med de som finnes i forhold til kvinnelige voldsut?vere.
Norsk Krisesenterforbund (NOK) er en medlemsorganisasjon for krisesentre i Norge. Organisasjonen ble grunnlagt i 1991 og har i dag 12 medlemsentre. Norsk Krisesenterforbund overordnede m?l er ? forebygge og bekjempe vold i n?re relasjoner.

A to już wiesz?  Dette ?nsker vi oss til jul

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy