Livs- og skadeforsikringsselskaper, 4. kvartal 2009 Godt resultat for forsikring

Stadig flere barn i barnehage

Det var n?rmere 270 200 barn med barnehageplass per 15. desember 2009, viser forel?pige tall. Av alle barn i alderen 1-5 ?r hadde 88,5 prosent plass i barnehage, en ?kning p? 1,3 prosentpoeng fra ?ret f?r.

Totalt var det 8 300 flere barn med barnehageplass sammenlignet med ?ret f?r. Aldersgruppen 1-2 ?r ?kte med over 4 400 barn, mens aldersgruppen 3-5 ?r ?kte med n?rmere 3 800 barn. I disse to gruppene var det ved utgangen av ?ret henholdsvis 93 900 og 173 000 barn i barnehage.

Dekningsgraden varierer

Veksten i andel med barnehageplass var st?rst for aldersgruppen 1-2 ?r, som ?kte med 2,5 prosentpoeng, til vel 77 prosent ved utgangen av 2009. Det var imidlertid stor forskjell i dekningsgraden for 1- og 2-?ringer. Mens 86 prosent av 2-?ringene hadde barnehageplass, var det tilsvarende tallet for 1-?ringer 69 prosent. For barn i aldersgruppen 3-5 ?r var dekningsgraden 96 prosent, samme niv? som ?ret f?r.

Dekningsgraden for aldersgruppen 1-5 ?r varierte fra lavest i Oslo, med vel 83 prosent, til h?yest i Nord-Tr?ndelag med 93 prosent. Begge disse fylkene hadde en ?kning, p? henholdsvis 2,1 og 1,6 prosentpoeng.

9 av 10 med heltidsplass

Ved utgangen av 2009 var det vel 3 800 f?rre barn med deltidsplass i barnehage og samtidig over 12 100 flere som benyttet heltidsplass. Bruken av heltids-/deltidsplass varier noe mellom aldergruppene. I aldersgruppen 1-2 ?r benyttet 11 prosent en deltidsplass, mens i aldersgruppen 3-5 ?r hadde 8 prosent deltidsplass. Heltidsplass er definert som avtalt oppholdstid p? 33 timer eller mer per uke.

Nesten 6 000 flere barnehageansatte

Det var n?rmere 84 900 ansatte som til sammen utf?rte 68 100 ?rsverk i barnehagene ved utgangen av 2009. Dette var snaut 3 400 flere ansatte og vel 2 900 flere ?rsverk enn i 2008. Av styrere og pedagogiske ledere hadde n?rmere 89 prosent f?rskolel?rerutdanning eller annen pedagogisk utdanning.
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene var 8 prosent.

Statistikken beregnes fra “?rsmelding for barnehager per 15.12.2009”.
Detaljerte tall, unntatt Svalbard, kan hentes fra
http://www.ssb.no/kostra/.

http://www.ssb.no/barnehager/

Authors
Top