Mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge

I en sammenligning av det totale omfanget av helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika i h?yinntektsland som Norge, er det tobakken som stjeler flest friske leve?r. Og selv om de totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til nordmenns alkoholbruk er langt st?rre enn for narkotika, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene b?r satse mest p?.
? Det er et tankekors at narkotika blir sett p? som det st?rste ondet n?r problemene knyttet til alkohol ang?r s? mange flere og p?f?rer samfunnet st?rre belastninger p? mange omr?der, sier SIRUS-forsker Elisabet E. Storvoll. Hun st?r sammen med Ingeborg Rossow, Inger Synn?ve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen bak en rapport om skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk. Rapporten gis ut i forbindelse med SIRUS´ 50-?rsjubileum i 2010.

Hva er det st?rste problemet?
M?lt i d?dsfall og tap av friske leve?r er det tobakksbruk som st?r for den st?rste andelen av sykdomsbyrden i h?yinntektsland. Alkohol st?r igjen for en st?rre andel enn narkotika. Siden alkohol har s? mye st?rre utbredelse enn narkotika, vil flere barn, partnere og andre n?re p?r?rende rammes av alkoholmisbruk enn av narkotikamisbruk. Alkoholbruk utgj?r ogs? en viktigere faktor i forbindelse med voldsut?velse enn narkotikabruk, og et flertall av alle voldsepisoder her i landet er alkoholrelatert.

Alkohol
Alkoholbruk er forbundet med et bredt spekter av sykdommer og skader. I h?yinntektsland kan ca. 2 % av alle d?dsfall og omtrent 7 % av tapte friske leve?r tilskrives alkoholbruk. Alkoholbruk kan ogs? medf?re en rekke sosiale problemer og skader for tredjepart, som for eksempel ofre for promillekj?ring eller alkoholrelatert voldsbruk, barn som lider under foreldrenes alkoholbruk og negative konsekvenser for arbeidslivet.

Beregninger tyder p? at mellom 5 og 14 % av alle barn vokser opp med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum. I tillegg til de alvorlige skadene barn kan f? i fosterlivet som f?lge av mors alkoholbruk, vil en oppvekst preget av foreldres alkoholmisbruk i mange tilfeller inneb?re sosial isolasjon, redusert omsorg, oppmerksomhet og ivaretakelse av barnas behov.

Narkotika
Det er vanskelig ? gi et samlet bilde av narkotikarelaterte skader og problemer siden narkotikabruk spenner fra moderat cannabisbruk til langvarig heroinbruk. WHO har ansl?tt at narkotikabruk st?r for ca. 2 % av tapte friske leve?r i h?yinntektsland og godt under 1 % av d?dsfallene. Det er ogs? store sosiale problemer knyttet til tung narkotikabruk blant annet marginalisering, kriminalitet som vinningsforbrytelser og salg av narkotika og barn som lider under foreldres narkotikamisbruk.

Tobakk
Det er helseskadene og ikke sosiale problemer som peker seg ut n?r det gjelder tobakksbruk. Bruk av tobakk er forbundet med en rekke sykdommer, av disse er det hjerte/kar-sykdom og kreft som tar flest liv. Samlet st?r tobakksbruk for ca. 18 % av alle d?dsfall og omtrent 11 % av tapte friske leve?r i h?yinntektsland.

Jubileumsrapporter
Rapporten er en av tre jubileumsrapporter der SIRUS-forskere bruker norsk og internasjonal kunnskap for ? fors?ke ? svare p? sentrale sp?rsm?l innenfor rusmiddelfeltet i Norge. De to andre tar for seg bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler og tiltak for ? begrense alkoholrelaterte skader og problemer.
Kontaktperson i SIRUS: Forsker Elisabet E. Storvoll, tlf. 22 34 02 56 / 938 22 542
Kontaktperson(er):
Informasjonsr?dgiver – Christian Lund Telefon:22 34 02 53 Mobil:91 80 37 02 E-post:[email protected]
Lenker
http://www.sirus.no

Authors
Top