Internasjonalt

Menn utsatt for vold i n?re relasjoner.

Vold mot menn som beg?s i n?re relasjoner m? kunne sies ? v?re enda mer tabubelagt enn tilsvarende vold mot kvinner. Posisjonen som voldsutsatt er for mange vanskelig ? forene med deres mannsrolle. Tilsvarende er det vanskelig ? tenke seg at kvinnelige samboere, kj?rester, ektefeller og m?dre kan st? for volden. Allikevel vet vi at dette forekommer relativt ofte.
I Norge og mange andre land har vi hatt tradisjon for f?rst og fremst ? se kvinner som utsettes for vold. Fra syttitallet og opp til i dag har synliggj?ring og kamp mot vold mot kvinner v?rt en av de viktigste oppgavene for kvinnebevegelsen. Etableringen av krisesentrene samt gjennomslaget for en tydelig og ekspansiv offentlig politikk n?r det gjelder ? bekjempe vold i n?re relasjoner, er noen av bevegelsens viktigste seire. I dagens situasjon der man langt p? vei har lykkes i ? etablere holdninger som ikke tolererer vold i n?re relasjoner, er det viktig ? utvide perspektivet. ? bekjempe vold b?r ikke lenger v?re forbeholdt de som utkjemper kj?nnskamp. I stedet er det n?dvendig ? se at vold i n?re relasjoner g?r begge veier og rammer begge kj?nn.
Den hittil eneste landsomfattende unders?kelsen om partnervold i Norge kom i 2005 og ble utf?rt av Norsk institutt for by- og regionforskning. Den viser at kvinner og menn utsettes for om lag like mye vold i parforhold. NIBR studien viser dog at det er flest kvinner som utsettes for den mest alvorlige og grove volden, men n?r det gjelder mindre alvorlig vold er kvinner og menn likt representert, b?de som utsatte og som ut?vere.
Forskning som er gjort av den amerikanske professoren i sosiologi ved universitet i New Hampshire; Murray A. Straus, bekrefter at kj?nnsforskjellene er sm? n?r det gjelder partnervold. Hans forskning, som viser at dette ogs? gjelder den grove volden, er omstridt men ikke desto mindre interessant.

For barn som vokser opp i familier med vold er det like alvorlig uansett hvem som er ansvarlig for volden. I dag vet vi at det ? v?re vitne til vold i familien kan f? store helsemessige og sosiale konsekvenser for barn. I Norge er Carolina ?verlien ved Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) ledende forsker p? dette tema.
Krisesentertilbud til menn
Lov om kommunale krisesentertilbud, som tr?dte i kraft i 2010, p?legger norske kommuner ? gi voldsutsatte menn og deres barn et like godt krisesentertilbud som det som gis til kvinner. Mange kommuner har etterhvert f?tt p? plass et tilbud til menn. Noen har valgt ? gi mannstilbudet i tilknytning til eksisterende krisesentertilbud til kvinner mens andre har opprettet egne enheter. Der hvor tilbudene har en felles lokalisering, p?legger loven at disse er fysisk adskilt.
Vold mot menn bagatelliseres
Det er en tendens til at vold mot menn bagatelliseres. Noen mener at fokuset mot volden som rammer menn reduserer tisvarende fokus mot kvinner. Enkelte er ogs? redde for at bevilgede ressurser knyttet til tilbud for voldsutsatte menn skal g? bekostning av tilsvarende tilbud til kvinner. Man har vist til at det finnes lite forskning om vold mot menn i n?re relasjone og at p?legget om krisesentertilbud til menn er forhastet og kanskje un?dvendig. Den nasjonale statistikken over belegget p? landets krisesentertilbud i 2011 viser imidlertid til at en ?kende andel av brukerne ved krisesentrene er menn. Mange krisesentre rapporterer ogs? om ?kt belegg av menn i 2012. Eksempelvis har krisesenteret i Drammen kunnet fortelle at stadig flere voldsutsatte menn med minoritetsbakgrunn har benyttet seg av deres tilbud. ?kt vekt p? markedsf?ring og omtale av tilbudene i media og p? krisesentertilbudenes websider er én forklaring til at flere menn s?ker hjelp.

Vold mot menn synliggj?res
H?sten 2011 arrangerte Norsk Krisesenterforbund konferansen ?Historier som ikke finnes – menn utsatt for vold i n?re relasjoner?. Konferansen som ble gjennomf?rt med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, samlet n?rmere 150 deltakere. Blant bidragsyterne p? konferansen var professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen Tove Ingebj?rg Fjell som la fram en kvalitativ studie av ti voldsutsatte menn. De voldsutsatte mennene kom ogs? til orde ved den svenske forfatteren og personlige treneren Glenn Forrestgate som ogs? har skrevet bok om sine opplevelser.

Norsk Krisesenterforbund (NOK) er en medlemsorganisasjon for krisesentre i Norge. Organisasjonen ble grunnlagt i 1991 og har i dag 12 medlemsentre. Norsk Krisesenterforbund overordnede m?l er ? forebygge og bekjempe vold i n?re relasjoner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy