Politikk

Nytt fra Barne-og likestillingsdepartementet fra 01.01.2010

Barnevernets tvistel?sningsnemnd

1. januar ble Barnevernets tvistel?sningsnemnd opprettet. Nemnda skal v?re et r?dgivende organ for stat og kommune i saker der det er uenighet om hvem som skal dekke utgifter forbundet med barnevernstiltak.
Bakgrunnen for ? opprette en egen tvistel?sningsnemnd, er utfordringer knyttet til tilfeller der et barn har krav p? tiltak b?de etter barnevernloven og etter andre velferdslover. Nemnda skal behandle saker der det er uenighet om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover. Dette vil typisk gjelde tilfeller der et funksjonshemmet barn er plassert i fosterhjem eller i barneverninstitusjon, og der funksjonshemmingen inneb?rer s?rskilt tilrettelegging.
Barnevernets tvistel?sningsnemnd ble opprettet som en del av samarbeidsavtalen om utvikling av barnevernsomr?det mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Nemnda skal gi r?dgivende uttalelser om kostnadssp?rsm?l. Dette er en pr?veordning som i f?rste omgang gjelder for tre ?r.
Nemnda skal gi r?dgivende uttalelse i saker begge parter er enige om ? fremme. Nemndas uttalelser er ikke rettslig bindende, men det forventes at partene f?lger dem. Leder for nemnda er tingrettsdommer Kim Heger (Oslo). Heger er oppnevnt for tre ?r. De ?vrige medlemmene er ogs? jurister.

Sekretariatet er lokalisert i Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Kontaktpersoner: Nina Ramstad Aatlo, KS tlf 92 23 14 70
eller BLD tlf 22 24 26 01
Lenke til samarbeidsavtalen mellom KS og BLD p? barnevernsomr?det: http://www.ks.no//522/Barnevern.pdf
Mer om Barnevernets tvistl?sningsnemnd p? BLDs hjemmesider

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bilde Det   #Cultura Bank   #Radisson Blu Hotel   #Sosiale Entrepren