Politikk

?nsker mer kunnskap om skjenketider

– Vi vet at likestilling mellom kvinner og menn i arbeid og familie bidrar til l?nnsutjevning. Jeg ?nsker derfor ? gj?re noe med strukturene i samfunnet som hindrer likel?nn mellom kj?nnene. Det sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken p? en pressekonferanse i dag hvor han presenterte likel?nnsmeldinga.
For f?rste gang legges det fram en egen stortingsmelding om likel?nn. Regjeringens m?l er ? redusere l?nnsforskjeller mellom kvinner og menn.
– Likestillingspolitikken baner veien for utjevning av l?nnsforskjeller mellom kvinner og menn. Derfor er jeg glad for ? legge fram denne stortingsmeldingen om likel?nn i dag, sier Lysbakken.
Tiltakene som foresl?s skal hindre diskriminering og fremme likestilling i arbeidsliv og familie:
Legge til rette for mer likestilte foreldre
Tredeling av foreldrepermisjonen. Fellestiden i permisjonsordningen tilh?rer begge foreldrene. Ny ordning der det blir tydeligere at det er en lik del til hver av foreldrene, og en del som foreldrene kan dele som de vil.
Vurdere grupper blant fedre som ikke kan ta ut foreldrepenger tross egen opptjening.
Rett til l?nn under ammefri en time daglig i barnets f?rste leve?r, betalt av arbeidsgiver
Effektiv oppf?lging av retten til likel?nn
?penhet om l?nn og l?nnsbetingelser p? arbeidsplassen.
Sikre l?nnsstatistikk knyttet til kj?nn og stillingsgrupper p? virksomhetsniv?.
Plikt for arbeidsgiver til ? opplyse om l?nn ved mistanke om diskriminering
Sikre mer kj?nnsbalanse i utdanning og arbeid
Bryte tradisjonelle valg i utdanning
Styrking av realfagene, styrking av skolens r?dgivning , fag om utdanningsvalg og arbeidsliv, tilleggspoeng i opptak til h?yere utdanning, rekruttering til l?rerutdanningen og kj?nnsbalanse i forskning.
Styrket innsats mot ufrivillig deltid
Meldingen er en oppf?lging av Likel?nnskommisjonens utredning og forslag. Den dr?fter politiske tiltak som har betydning for likel?nn og handler ikke om l?nnsoppgj?rene ? som er partenes ansvar.
N?dvendig med likestilling for likel?nn
I gjennomsnitt f?r kvinner 85 kroner i timel?nn n?r menn f?r 100 kroner i timel?nn
L?nnsforskjellene mellom kvinner og menn f?lger det kj?nnsdelte arbeidslivet
L?nnsforskjellene mellom kvinner og menn vokser i sm?barnsfasen
Likestillingslovens bestemmelse om rett til likel?nn blir fortsatt brutt
Kvinner dominerer innen h?yere utdanning og har h?y yrkesaktivitet
Likel?nnsmeldinga setter likel?nn p? dagsorden og legger frem regjeringens samlede politikk for likel?nn, med unntak av tariffoppgj?r. Den handler om politiske tiltak som virker inn p? m?let om ? oppn? likel?nn og vil gi Stortinget en mulighet til ? dr?fte hvordan likestillingspolitikken kan bane veien for utjevning av l?nnsforskjeller betinget av kj?nn.
Link til Meld. St. nr. 6 Likestilling for likel?nn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Knut Storberget