Utenrikspolitikk

Oslo-ordf?rer Fabian Stang med kronerulling for milj?et

Bekymringsmeldinger og kartlegginger viser at elever og foreldre kan oppleve ? ikke n? fram overfor skolen eller kommunen i mobbesaker. Derfor har regjeringen besluttet ? styrke Barneombudet med flere stillinger slik at dette uavhengige ombudet kan utvide sitt arbeid med bistand til elever og foreldre i alvorlige mobbesaker, sier Kristin Halvorsen.
Kunnskapsdepartementet ba tidligere i ?r Universitet i Oslo om en vurdering av regelverket rundt mobbing, og eventuelt behovet for et eget elevombud. Utredningen viser at det er et behov for ? styrke st?tten og veiledningen til elever og foreldre. Som en oppf?lging av denne utredningen blir n? Barneombudets skolerettslige kompetanse og ressurser, knyttet til elevenes psykososiale milj? styrket.
?Dette vil bidra til ? ivareta oppgaver knyttet til veiledning overfor elever og foresatte. Ombudet vil da styrke sin p?driverrolle for skolenes arbeid for gode og inkluderende skolemilj?er, sier Halvorsen. ?Det vil ogs? gi en bedre balanse mellom partene i saker som gjelder oppl?ringslovens kapittel 9a. Barneombudet er dessuten godt kjent og har allerede en viktig funksjon p? andre omr?der som gjelder barn- og unges rettigheter, sier kunnskapsministeren.
Kunnskapsdepartementet vil arbeide videre med oppf?lgingen av andre deler av utredningen.
De siste ?rene er det satt i gang en rekke tiltak mot mobbing.
Et nytt Manifest mot mobbing 2011-2014 ble i januar undertegnet av regjeringen og viktige nasjonale parter. Gjennom manifestsamarbeidet har partene oppfordret landets ordf?rere til ? signere p? lokale manifester som forplikter kommunen til ? arbeide aktivt mot mobbing. Per 1. juli hadde 278 kommuner signert et slikt lokalt manifest. Manifestpartene vil ogs? lansere en st?rre kampanje til h?sten som vil fokusere spesielt p? digital mobbing.
Gjennom den fem-?rige satsingen Bedre l?ringsmilj? er det utviklet et omfattende forskningsbasert veiledningsmateriell til bruk for skolene. Gjennom satsingen har st?tten til ulike anti-mobbeprogrammer blitt videref?rt og det har blitt tildelt midler til lokale prosjekter for bedre l?ringsmilj?. Et skolebasert etterutdanningsprogram i klasseledelse er n? under utvikling og skal tilbys alle skoler med ungdomstrinn.
Videre er det gjennomf?rt nasjonalt tilsyn med elevenes psykososiale milj? i 2010 og 2011, det vil utvikles sjekklister for skolenes arbeid med l?ringsmilj? og maler foreldre og skolen kan benytte i klagesaker. En ny veileder til arbeidet mot mobbing har blitt sendt alle landets skoler, og mobbing og l?ringsmilj? har f?tt en viktig plass i l?rerutdanningen og utdanningstilbudet til rektorer.
Les mer om Manifest mot mobbing p? Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Similar Posts