Internasjonalt

Passerer 200 millioner arbeidsledige

23-01-2013 11:31 FN-sambandet Den globale arbeidsledigheten vil komme opp i 202 millioner arbeidstagere innen utgangen av ?ret, sp?r FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO. - En usikker ?konomisk fremtid, og mangelfull politikk for ? motvirke usikkerhetene, har svekket samlet ettersp?rsel av arbeidskraft. I tillegg utsettes investeringer og ansettelser, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.

Den globale arbeidsledigheten vil komme opp i 202 millioner arbeidstagere innen utgangen av ?ret, sp?r FNs internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Analytikerne i Gen?ve tegner et dystert bilde av den voldsomme ledigheten som rammer S?r-Europa og flere av de fremvoksende ?konomiene. Siste utgave av Global Employment Trends viser at tegnene til forbedring i arbeidsmarkedet er svekket gjennom det siste ?ret.
– En usikker ?konomisk fremtid, og mangelfull politikk for ? motvirke usikkerhetene, har svekket samlet ettersp?rsel av arbeidskraft. I tillegg utsettes investeringer og ansettelser, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
Den avtagende ?konomiske veksten i blant annet Europa gjennom 2012, har forverret situasjonen. Ved utgangen av fjor?ret opererer ILO med en samlet global ledighet p? 197 millioner mennesker. Det gir en ?kning i ledigheten p? 4 millioner i l?pet av fjor?ret.

Globale nyheter om arbeidsliv finner du p? FN.no

Last ned hele rapporten
Unge ledige
Ungdomsledigheten n?rmer seg 75 millioner mennesker. Det er arbeidss?kere under 24 ?r som kommer verst ut n?r jobbene blir f?. I eurosonens kriseland som Spania, Hellas og Portugal, er ungdomsledigheten allerede rundt eller over 50 prosent.
– Internasjonalt samarbeid m? til for ? snu problemet. Samtidig m? regjeringene opprette omskoleringsaktiviteter for ? hjelpe unge mennesker til ? komme seg inn i arbeidsmarkedet, sier Solholm.
Langtidsledige
35 prosent av unge arbeidss?kere har st?tt uten jobb i seks m?neder eller mer. Det er en sterk ?kning sammenlignet med tilstandene f?r finanskrisen br?t ut i 2007. Den gang var andelen langtidsledige nede i 28,5 prosent.
Gjeldskrisen i v?r del av verden har smittet over p? stabiliteten i flere andre regioner. Indirekte har den europeiske krisen dermed forverret situasjonen i andre verdensdeler.
ILO p?peker manglende sammenheng mellom den ?konomiske politikken og tilstandene i pengemarkedet i mange land. En rekke regjeringer har dessuten f?rt en kortsiktig ?konomisk politikk for ? komme seg ut av krisen. Global Employment Trends konkluderer med at denne trenden gj?r det vanskeligere ? skape b?rekraftige nye jobber.
– Kostnadene ved inaktivitet, ved ? tillate at langtidsledigheten vokser og la enda flere unge trekke seg bort fra samfunnet, blir fort h?yere enn kortsiktige innsparinger, sier FN-sambandets generalsekret?r Kari Solholm.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

A to już wiesz?  Vinneren av ?rets Nestlés Creating Shared Value Pris

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy