Barn

– Passivt av Helsedirektoratet

Helseoppf?lgingen av adopterte barn har lenge v?rt kritisert for ? v?re mangelfull. H?sten 2013 godkjente Helsedirektoratet nye rutiner for ? sikre en bedring p? feltet, men har enn? ikke offentliggjort dem.
– Her har Helsedirektoratet brukt ressurser p? ? utarbeide et omfattende rundskriv om hvordan landets helsepersonell skal f?lge opp adopterte barn, og s? offentliggj?res det ikke en gang p? deres egen nettside! Jeg forst?r ikke hvorfor direktoratet plutselig inntar en s? passiv holdning, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder for Landsgruppen av helses?stre i Norsk sykepleierforbund.
Siden tidlig 2000-tall har hun og gruppen v?rt aktive p?drivere for ? f? p? plass en bedre helseoppf?lging av adopterte.
Daglig leder i Adopsjonsforum, ?ystein Gudim, synes ogs? det er underlig at Helsedirektoratet ikke har offentliggjort det nye rundskrivet:
– Av hensyn til barna er det viktig at helsestasjoner og fastleger raskt f?r vite om de nye rutinene som skal f?lges. N? er det snart fire m?neder siden skrivet ble godkjent, s? dette burde v?rt publisert og spredt for lenge siden.
Ujevnt og tilfeldig
Adopsjonsforeningene og andre faglige instanser har i en ?rrekke p?pekt at det gamle rundskrivet, som fra 1993 har gitt instrukser om helseoppf?lging av adopterte barn, har v?rt for mangelfullt. Det har blant annet manglet informasjon om helserisikoer av ?nyere? dato, som for eksempel MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus ? bakterier som er blitt resistente mot de vanligste antibiotikatypene). Det har videre v?rt p?pekt at rundskrivet er for lite utfyllende i sin omtale av ansvarsfordelingen i helsesystemet, utredning av helseproblemer som er spesifikke for adopterte og henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Adopsjonsforeningene har ogs? mottatt klager fra foreldre som mener at helsetilbudet til adopterte er for ujevnt og tilfeldig, avhengig av hvor man bor. Det har for eksempel forekommet at barn har kommet til Norge med til dels alvorlige infeksjoner, uten at dette har blitt fanget opp av den ordin?re helsetjenesten. F?rst etter langvarig p?trykk fra foreldrene, har barna blitt henvist til spesialist.
Fokus p? psykisk helse
Det nye rundskrivet omtaler adopterte som spesifikk gruppe, i motsetning til det gamle dokumentet som ogs? ga anbefalinger om barn av flyktninger, asyls?kere og innvandrere. Dokumentet definerer videre en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling b?de for leger, helsestasjoner og skolehelsetjenesten. I tillegg vektlegges i langt h?yere grad en oppf?lging av psykiske helse ? med s?rlig fokus p? ungdom ? og tannhelse.
Rundskrivet er blitt utarbeidet av en spesialoppnevnt gruppe i Helsedirektoratet. Som en del av prosessen har dokumentet har v?rt p? h?ring to ganger (i 2012 og 2013), blant annet hos adopsjonsforeningene og Landsgruppen av helses?stre, i tillegg til instanser som Utdanningsdirektoratet, Barneombudet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Universitetssykehusene v/barneavdelingene, Barne-, ungdoms- og familieetaten, Den norske legeforening, R?det for psykisk helse og Det odontologiske fakultet ved flere universiteter.
– Venter p? implementeringsplan
Arne-Birger Knapskog, som sammen med kollega Siri Haavie har v?rt saksansvarlig i Helsedirektoratets arbeid med ? utforme det nye rundskrivet, sier seg godt forn?yd med resultatet:
? Dette er et godt gjennomarbeidet dokument som vi h?per og tror vil kunne v?re et nyttig redskap for landets kommuneleger, fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sykehusenes barneavdelinger. I tillegg vil andre faginstanser som m?ter barn med utfordringer knyttet til psykisk helse, spr?kvansker, pedagogiske utfordringer og sammensatte problemer, kunne ha nytte av det. Rundskrivet vil selvsagt ogs? kunne v?re et nyttig dokument for adoptivforeldre og adopsjonsforeningene.
Rundskrivet er forel?pig bare sendt ut til partene som deltok i h?ringsrunden ? alts? ikke til de viktigste brukergruppene: fastleger, helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Direktoratet har heller ikke lagt dokumentet tilgjengelig p? sine egne nettsider.
P? sp?rsm?let om hvorfor direktoratet forel?pig har gjort lite for ? promotere rundskrivet, f?r Adopsjonsforum opplyst at det f?rst m? foreligge en implementeringsplan. Knapskog vil ogs? understreke at Bufetat og adopsjonsforeningene har sagt seg villige til ? informere om rundskrivet til nye adoptivforeldre.
? Dette vil ha stor betydning for ? gj?re rundskrivet kjent, p?peker Knapskog.
? ? informere om nye faglige f?ringer kan ikke v?re s? vanskelig og s?rbart som dette svaret tyder p?. For ? spre informasjonen i fagmilj?ene, b?r direktoratet samarbeide med profesjonsorganisasjonene og fylkesmannen. Vi vil f?lge opp dette med direktoratet, kommenterer Astrid Grydeland Ersvik.
Her kan du laste ned Helsedirektoratets Rundskriv IS 6/2013: “Helseunders?kelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa”, som ikke er ? oppdrive p? direktoratets egen nettside…
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

hastags:

#siri haavie

Similar Posts