Priv. til red:Inkluderingsutvalget presenteres

– Jeg vil ha en bred debatt rundt inkluderingspolitikken. Diskusjonene skal f?res i hele landet og jeg vil at ulike stemmer og synspunkter skal komme fram. Jeg vil vite hva som opptar folk, hvilke erfaringer og ideer de har, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Regjeringen har i statsr?d i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal se p? muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge. Med bakgrunn i dette skal utvalget foresl? prinsipper og tiltak for inkluderings- og integreringsarbeidet. M?let med utvalget er ? f? en bred, kunnskapsbasert gjennomgang og diskusjon av sentrale sp?rsm?l p? omr?det, og dermed legge grunnlaget for fremtidig politikkutforming. Utvalget skal levere sin utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om ett ?r.
– Mange har sterke meninger p? dette feltet, og virkelighetsbildene som tegnes er til dels sv?rt motstridende. Utvalget har derfor en krevende jobb n?r de n? skal gi en helhetlig og kunnskapsbasert fremstilling av dette saksfeltet, sier Lysbakken.
Utvalget er satt sammen av personer med allsidig erfaring og kompetanse og best?r av personer med ulik etnisk bakgrunn, med forskjellig yrkesbakgrunn, i ulik alder og som bor forskjellige steder i landet.
Utvalget skal blant annet diskutere og foresl? tiltak knyttet til:
? Utfordringer med en mulig utvikling av et klassedelt samfunn hvor personer med innvandrerbakgrunn har d?rligere levek?r og lavere samfunnsdeltakelse enn resten av befolkningen.
? Hva som kan gj?res for ? ?ke den lave yrkesdeltakelsen til kvinner med innvandrerbakgrunn i enkelte grupper.
? Hvordan Norge bedre kan benytte ressursene mange personer med innvandrerbakgrunn besitter, b?de med tanke p? ?konomisk vekst og samfunnsmessig utvikling.
? Hvilke utfordringer som knytter seg til bokonsentrasjon av enkelte grupper i byomr?der (segregering), og hvordan disse utfordringene kan l?ses.
? Hvilke felles verdier som b?r danne grunnlaget for v?rt flerkulturelle samfunn, og hva som kan gj?res for ? sikre at hele befolkningen slutter opp om disse verdiene.
? Hvilke aktuelle og mulige konfliktomr?der som finnes i det flerkulturelle samfunnet hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt, og hvordan samfunnet best kan h?ndtere slike konflikter n?r de oppst?r.
Utvalget skal ledes av Osmund Kaldheim, r?dmann i Drammen kommune.
Les mer om utvalget, mandatet og medlemmene her.

Authors

Related posts

Top