Psykisk helse hos vietnamesiske flyktninger og deres barn

Stabilt niv? p? andel samboere

Andelen samboere ligger p? 25 prosent av de som lever i samliv, slik den
har gjort de siste ?rene. Som tidligere er det blant de unge man finner
h?yest andel samboere.

I gjennomsnitt for perioden 1993-1995 var 20 prosent av alle som levde i
samliv samboere. Denne andelen steg jevnt frem til 2002-2004, og har
deretter ligget p? 25 prosent. ? leve i samliv inneb?rer at en enten var
samboer eller gift p? intervjutidspunktet. I alt 34 prosent av alle i
utvalget, svarte at de ikke levde i samliv. Det er noen flere enn i 2008.

[Figur: Andel samboere i ulike aldersgrupper. Kvinner og menn. 1993-2009.
Prosent]

Mest blant de som er i 20- og 30-?rsalder

H?yest andel samboere, var det blant kvinner som var mellom 25 og 29 ?r,
med 39 prosent. Ogs? blant menn var andelen samboere h?yest i denne
aldersgruppen med 29 prosent. Tilsvarende andeler i 2008 var henholdsvis 44
og 37 prosent.

Flere unge kvinner er samboere

Den totale samboerandelen var 17 prosent for begge kj?nn og alle aldre.
Blant de over 50 ?r var det liten forskjell mellom kvinner og menn i andel
samboere, mens det i de yngre aldersgruppene 20-34 ?r er klart flere
kvinner enn menn som er samboere.

Hovedforklaringen p? kj?nnsforskjellene i yngre aldersgrupper er at kvinner
starter sine samliv tidligere enn menn. At kj?nnsforskjellene utjevnes i de
eldste aldersgruppene har sammenheng med antallet potensielle partnere.
Menn har langt sjeldnere enn kvinner mistet ektefellen, det vil si at de er
gifte og dermed utelukket fra samboerskap. For kvinner vil andelen samboere
dermed p?virkes av mulighetene for reetablering. De har et mindre marked av
aktuelle menn, og det blir ytterligere mindre fordi aldersforskjellen
gjerne er st?rre ved annengangsetablering.

Det er en generell trend at kvinner er noen ?r yngre enn mannen hun lever
sammen med. Registerbasert statistikk viser at forskjellen i alder mellom
kvinner og menn i ekteskap i gjennomsnitt er rundt tre ?r.

Flere samboere ved bruk av intervjudata

Basert p? intervjudata er det totale antall samboere ansl?tt til om lag
600 000, det vil si 300 000 samboerpar. Det gir et h?yere anslag enn i den
registerbaserte familiestatistikken hvor det er om lag 510 000 samboere.
Strengere krav til at en skal v?re registrert bosatt p? samme adresse er en
viktig grunn til at f?rre klassifiseres som samboere i den registerbaserte
statistikken enn i intervjuunders?kelser.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken er basert p? intervjudata fra et utvalg p? 4 700
personer. Om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva
intervjupersonen selv oppgir p? sp?rsm?let om en lever i samliv. I
Statistisk sentralbyr? sin registerbaserte familiestatistikk m? man v?re
registrert i folkeregistret p? samme adresse for ? bli definert som
samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert p? register og
formelt bosted gi f?rre samboerpar enn statistikk som er basert p?
intervjuunders?kelser og faktisk bosted.

http://www.ssb.no/samboer/

Authors
Top