Regjeringa styrker samisk spr?k og kultur

Regjeringa foresl?r rett til fedrekvote for fedre med opptent rett der mor har ein stillingsdel l?gare enn 50 prosent. Endringa inneber at far f?r rett til fedrekvote i alle familiar der begge foreldra har opptent rett til foreldrepengar. 1 500 fleire fedre f?r dermed moglegheit til ? vere heime med barna.

I dag er det krav om at mor m? ha opptent rett til foreldrepengar i ei stilling p? minst 50 prosent for at far skal kunne ta ut fedrekvote. Regjeringa foresl?r i budsjettet for 2010 rett til fedrekvote ?g der mor har opptent rett til foreldrepengar i ein stillingsdel p? mindre enn 50 prosent. Dette er foresl?tt for f?dsler og omsorgsovertakingar fr? og med 1. juli 2010. Forslaget inneber at det vil f?religgje rett til fedrekvote for alle familiar der begge foreldra har opptent rett til foreldrepengar. Lengre permisjonsuttak blant fedrar vil medverke til meir likestilte foreldreskap. Mor og far sin deling av foreldrepermisjonen legg eit viktig grunnlag for deling av omsorgsoppg?vene ogs? etter at permisjonen er over.

Authors
Top