Samisk statistikk 2010

Folketalet i Noreg auka med 58 900 i 2009, noko som er 3 100 mindre enn i2008. Folkeveksten ligg likevel framleis p? et h?gt, historisk niv?. Ved?rsskiftet var det 4 858 200 busette her i landet.

Sett i h?ve til folketalet var folkeveksten h?g i 2009, med ein vekst p?1,23 prosent. ?ret f?r, i 2008, var tilsvarande folkevekst 1,31 prosent,som til d? var det h?gaste sidan 1920.
364 000 er born under 6 ?r

Ved ?rsskiftet var 7,5 prosent av dei busette born under 6 ?r. Born under 6?r stod for ein dobbelt s? stor del av folkemengda p? 1900-talet, med 15prosent. I ?ra fr? 1900 – 2010 har talet p? born under 6 ?r variert mellom244 100 (1938) og 394 400 (1972). For storleiken p? sm?bornskulla harnedgangen i barned?ydelegheit hatt st?rst innverknad gjennom tida, isamspel med talet p? f?dde og inn- og utvandringar.

Ved ?rsskiftet var n?r 13 prosent av dei busette i aldersgruppa 6-15 ?r,medan 16-19-?ringane stod for 5,3 prosent av befolkninga

[Figur: Folkemengd etter alder. 1.januar 1900- 2010]
[Figur: Folkemengd etter alder. 1.januar 1900-2010. Prosent]
[Tabell: Dei ti kommunane med flest/f?rrast 0-5-?ringar]

Delen av sm?born i alderen 0-5 ?r varierer i kommunane i landet fr?bortimot 10 prosent av befolkninga i kommunane med st?rst del sm?born, tilned mot 3 prosent i kommunane med l?gast del.

[Tabell: Dei ti kommunane med flest/f?rrast personar i aldersgruppa 80 ?rog over]

Flest eldre i Hedmark, f?rrast i Akershus og Rogaland
Vel 60 prosent av dei busette var i aldersgruppa 20-66 ?r ved siste?rsskifte, medan vel 8 prosent var i aldersgruppa 67-79 ?r. Dei allereldste som var 80 ?r og over, stod for 4,5 prosent av folkemengda. Sett ih?ve til folketalet var det Hedmark som hadde flest busette 80 ?r og over,medan delen var l?gast i Akershus og Rogaland.

[Tabell: Dei ti kommunane med flest/f?rrast menn i befolkninga]

29 prosent fleire kvinner enn menn 80 ?r og over
Befolkninga fordeler seg p? 2 426 750 menn, og 2 431 450 kvinner. Totalt erdet 4 700 fleire kvinner enn menn. I aldrane opp til og med 65 ?r er detfleire menn enn kvinner, medan det er fleire kvinner enn menn blant deiover 65. Ved ?rsskiftet var 220 000 i aldersgruppa 80 ?r og over, 77 600menn og 142 400 kvinner, noko som gjev eit kvinneoverskot p? 29 prosent idenne aldersgruppa.

Tal for folkemengd etter kj?nn og alder blir publiserte samtidig som detblir publisert endringstal for 4. kvartal 2009 og for heile kalender?ret2009, sj? kvartalstala. Meir detaljert statistikk om folkemengd etterstatsborgarskap og sivilstand vil liggje f?re 11. mars.

http://www.ssb.no/folkemengde/

Authors
Top