Sivilombudsmannen er i ?r arrang?r av den 6. International Conference of Information Commissioners (ICIC 2009). Konferansen finner sted p? SAS Radisson p? Holbergs plass i Oslo, fra 28. september til onsdag 30. september.

P? oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet er det foretatt en juridisk gjennomgang av forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
Bakgrunnen er en oppfordring fra FNs barnekomité til norske myndigheter om ? videref?re innsatsen for ? sikre fullt samsvar mellom den nasjonale lovgivningen og konvensjonen.
Regjeringen uttalte i Soria Moria-erkl?ringen at den vil sikre og styrke barns rettigheter, og aktivt f?lge opp anbefalingene fra FNs ekspertkomité. Det ble derfor h?sten 2007 blant annet vedtatt ? igangsette en uavhengig gjennomgang av om norsk lovverk tilfredsstiller barnekonvensjonens krav. I mandatet heter det at det skal vurderes om norsk lov er i samsvar med kravene som rettslig f?lger av barnekonvensjonen. Man skulle ogs? vurdere om lovgivningen p? andre punkter er d?rlig egnet til ? ivareta barnekonvensjonens m?l og verdier.
F?rsteamanuensis Karl Harald S?vig ved Universitet i Bergen har levert utredningen -Barnet rettigheter p? barnets premisser, om utfordringer i m?tet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
S?vig ser p? forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett p? flere omr?der og fremhever s?rlig at utfordringen fremover ikke bare er ? utvide barns rettigheter, men ? se til at regler om barn utformes og praktiseres med et barneperspektiv.
Rapporten inneholder avslutningsvis et sammendrag skrevet spesielt for barn og unge.
Den ogs? bli trykket som artikkel i skriftserien til Universitetet i Bergen.
Statsr?d Anniken Huitfeldt takker for dette nyttige bidraget til regjeringens arbeid med ? f?lge opp FNs barnekonvensjon. Utrederens forslag til forbedringer av regelverket vil n? bli n?ye gjennomg?tt i hvert enkelt departement og i den interdepartementale arbeidsgruppen som arbeider med ? fremme implementeringen av FNs barnekonvensjon.
Du kan lese rapportenher

Authors

Related posts

Top