Politikk

SOS-barnebyer hjelper barna p? Haiti

SOS-barnebyer hjelper barna p? Haiti
Familievern. Endelige tall familievernet 2008

S?ker hjelp til ? styrke parforholdet
De fleste henvendelsene til familievernet omhandler hjelp til ? styrke parforholdet. Ventetiden for ? f? time hos familievernkontor har ?kt i 2008. Totalt jobbet familievernet med noen f?rre saker enn ?ret f?r, og har brukt mer tid p? utadrettet virksomhet.
Familievernet arbeidet i 2008 med n?r 29 000 saker. Dette er en nedgang fra ?ret f?r p? vel 450 saker. Region ?st hadde som tidligere ?r flest familievernsaker, n?r 11 400 saker, noe som tilsvarer 6,5 saker per 1 000 innbyggere. Region Nord har, med 7,4 saker, fortsatt flest saker per 1 000 innbyggere. Region Vest l?, som ?rene f?r, lavest med i underkant av 5 saker per 1 000 innbyggere.
Familievernet ? hva driver de med?
Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontorene gir tilbud om behandling og r?dgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Flere familievernkontor gir ogs? forebyggende tilbud til par og personer som ?nsker det.
Mange familievernkontor driver ogs? utadrettet virksomhet om familierelaterte tema. Dette arbeidet kan best? av veiledning av studenter og andre, samlivskurs samt informasjon og undervisning rettet mot hjelpeapparatet og publikum. Familievernkontorene skal foreta mekling etter lov om ekteskap § 26 og barneloven § 51, 4. ledd. Mer informasjon og statistikk over meklinger finnes her.
Kvinner tar kontakt, men to tredjedeler av sakene har flere deltakere
I n?r syv av ti saker er det kvinner som tar kontakt med et familievernkontor for ? be om hjelp. De fleste som henvender seg, av b?de kvinner og menn, er i aldersgruppen 35-44 ?r. Denne aldersgruppen stod for 44 prosent av alle sakene i 2008, mens n?r 27 prosent av de som henvendte seg var i alderen 25-34 ?r. 18 prosent av dem som tok initiativ overfor familievernet, var i aldersgruppen 45-54 ?r.
Selv om det er vanlig at kvinner gj?r den f?rste henvendelsen, deltar ogs? menn i samtaler p? familievernkontorene. 43 prosent av de n?r 85 500 behandlingssamtalene som ble gjennomf?rt p? kontorene i 2008, foregikk med partner. Ekspartnere deltok i 13 prosent av samtalene, mens barn deltok i mindre grad. I 4 prosent av samtalene deltok barn under 18 ?r, mens barn over 18 ?r deltok i 1 prosent. Gjennomsnittlig antall samtaler per sak i l?pet av 2008 var tre samtaler, likt ?ret f?r. For 34 prosent av sakene var individuelle samtaler hovedtiltaket i behandlingen, det vil si at en person deltok alene p? de fleste samtalene.
Styrke parforhold ? og bedre samarbeid om barn med tidligere partner
Det var vel 23 700 nye saker i 2008. For 29 prosent av disse var det ? styrke parforholdet viktigste motivasjon for ? ta kontakt med familievernkontoret, mens n?r like mange saker gjaldt ? bedre samarbeid om barn med tidligere partner, 27 prosent. Hjelp til ? avklare om forholdet skal fortsette eller ikke, er ogs? ofte hovedproblemstillingen, 12 prosent av de nye sakene handlet om dette.
Men familievernkontorene bidrar ogs? i andre sammenhenger. Informasjon og veiledning gjaldt for 7 prosent av henvendelsene. 6 prosent av dem som tok kontakt med familievernet, ?nsket ? styrke foreldrekompetansen. For n?r 4 prosent var det ? komme videre etter en alvorlig hendelse/utfordring det viktigste ?nsket med hjelp fra familievernet. Ved ? se p? alle tema som det ble arbeidet med i l?pet av ?ret, ser vi imidlertid at 16 prosent av sakene ber?rte hjelp til ? komme videre etter en alvorlig hendelse/utfordring.
F? kj?nnsforskjeller
Det er liten forskjell mellom kvinner og menn n?r det gjelder ?rsaken til henvendelsen, men henvendelser fra menn handlet i noe st?rre grad om ? styrke parforholdet og ? bedre samarbeidet med tidligere partner om barn. 30 prosent av mennene som henvendte seg til kontorene, hadde sistnevnte som viktigste grunn, mens dette gjaldt for 25 prosent av kvinnene som tok kontakt. B?de 12 prosent av menn og kvinner som tok kontakt med kontorene, ?nsket ? avklare om forholdet skulle fortsette eller ikke, mens det var noe mer vanligere for kvinner ? ta kontakt for ? styrke foreldrekompetansen.
De aller fleste, 64 prosent av klientene, henvendte seg til familievernkontoret p? grunn av et gjentakende problem, 23 prosent p? grunn av en akutt krise, mens 13 prosent av de nye sakene omhandlet forebygging.
Ventetiden for ? f? time og sakenes varighet har ?kt
De fleste nye sakene familievernet tok fatt p? i 2008, vel 67 prosent, hadde f?rste samtale innen én m?ned etter at klienten for f?rste gang tok kontakt med familievernet. I 2008 fikk totalt 33 prosent time innen to uker, mens dette gjaldt for 38 prosent i 2007. Region Nord har fremdeles kortest ventetid av regionene.
Det var vel 21 200 avsluttede saker i familievernet i 2008. Av disse brukte 44 prosent under to m?neder fra saken startet til den ble avsluttet. Gjennomsnittlig varighet fra f?rste samtale til avslutning av saken var 127 dager. De tilsvarende tallene for 2007 er 22 800 avsluttede saker med en gjennomsnittlig varighet p? 121 dager.
Det var ogs? i 2008 store regionale og fylkesvise forskjeller i den gjennomsnittlige varigheten p? familievernsakene. Region Vest hadde den lengste varigheten, med gjennomsnittlig 148 dager for sine avsluttede behandlingssaker, mens sakene i Region Nord i snitt hadde en varighet p? 93 dager.
I 2008 ble de fleste, 70 prosent, av de ferdigbehandlede sakene avsluttet ved enighet mellom klienten og kontoret. Mens det i 2007 var 13 prosent av sakene som ble avsluttet ved at klienten uteble fra samtale, gjaldt dette for 30 prosent av sakene som var avsluttet i 2008.
Mer enn en tredjedel sosionomer
Det var om lag 424 ?rsverk i familievernet ved utgangen av 2008, og 16 ubesatte stillinger. Dette gir totalt 440 stillinger i familievernet, en nedgang p? 1,5 prosent fra 2007. Fra 2006 til 2007 var det imidlertid en ?kning i antall stillinger i familievernet p? 11,5 prosent. N?r det gjelder antall ?rsverk per 10 000 innbyggere, er det nesten ikke endringer fra 2007. Det er heller ikke store forskjeller mellom regionene. Region Nord ligger p? topp, som de to foreg?ende ?rene, med 1,3 ?rsverk per 10 000 innbyggere, mens region ?st og region Midt-Norge har 0,9 ?rsverk.
Av de ansatte p? familievernkontorene var n?r 37 prosent sosionomer, 26 prosent psykologer, n?r 19 prosent hadde annen faglig utdannelse og 19 prosent hadde merkantil stilling.
Flere timer til veiledning av hjelpeapparatet og mediene
I gjennomsnitt arbeidet familievernets ansatte med i overkant av 68 saker hver i l?pet av 2008, noe som er samme antall som ?ret f?r. Familievernsakene utgj?r bare en av mange oppgaver familievernet arbeider med, og gir derfor ikke et helhetlig bilde av familievernets faktiske arbeidsmengde. Medarbeiderne jobber i tillegg med kurs og veiledning for studenter, hjelpeapparat og publikum for ?vrig. Antall timer brukt til denne delen av arbeidet var i 2008 i overkant av 21 700, en ?kning p? vel 12 prosent fra ?ret f?r.
Det er st?rst ?kning i tid brukt p? veiledning/konsultasjon av hjelpeapparatet og informasjon imediene, mens antall timer til veiledning av studenter og samlivskurs har g?tt noe ned.

A to już wiesz?  Stoltenberg forenkler integrering

Det statlige barne- og familievernet brukte n?rmere 288 millioner kroner p? familievernet i 2008, en ?kning p? over 4 prosent fra 2007.
Tabeller
Tabell 1 Nye saker i familievernet, etter problemstilling og prim?rklientens kj?nn og viktigste ?rsak til henvendelsen. Totalt og region, 2008
Tabell 2 Nye saker i familievernet etter ventetid, region og fylke. 2008
Tabell 3 Avsluttede saker i familievernet, etter varighet, region, fylke og kontor. 2008
Tabell 4 Behandlingssamtaler i familievernet, etter ber?rte akt?rer, region, fylke og kontor. 2008
Tabell 5 Saker i familievernet, etter status ved utgangen av ?ret. Region, fylke og kontor. 2008
Tabell 6 Saker i familievernet etter hovedtiltak i behandlingen, region, fylke og kontor. 2008
Tabell 7 Saker i familievernet, etter timer brukt til direkte klientrettet arbeid. Region, fylke og kontor. 2008
Tabell 8 Saker i familievernet, etter hovedklients alder, kj?nn, samlivsstatus og arbeidstilknytning. Totalt og region. 2008
Tabell 9 Saker i familievernet etter hvilke omr?der det har v?rt arbeidet med siden saken ble opprettet. Totalt og region. 2008
Tabell 10 N?kkeltall for familievern. Tall for 2008 og 2007
Tabell 11 Grunnlagsdata for familievern. Tall for 2008

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy