U-landsimporten av landbruksvarer ?ker

Aina Basilier Vaage disputerer fredag 23.4.2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ?Mental health of Vietnamese refugees. Long-term and trans-generational perspectives.?

Avhandlingen omhandler den tredje intervjufasen i en langtids oppf?lgingsstudie av en gruppe vietnamesiske flyktninger som kom til Norge i 1982. De ble f?rst intervjuet ved ankomst (T1), deretter fulgt opp etter 3 ?r (T2) og n? etter 23 ?rs (T3) bosetting i Norge. Studien omfattet denne gangen ogs? flyktningenes ektefeller og barn f?dt i Norge.

Vietnamesiske flyktninger er blant de flyktninggrupper i verden som er mest unders?kt. Det finnes imidlertid ingen langtidsstudier (over 20 ?r) av den psykiske helse hos flyktninger og deres barn. Vi fant at til tross for at flyktningenes selvrapporterte psykiske stress p? gruppeniv? hadde bedret seg betydelig siden ankomsten til Norge, var den fortsatt d?rligere enn hos nordmenn. Likevel hadde de h?yere deltakelse i arbeidslivet enn nordmenn. Funn ved studiens tredje fase st?tter viktigheten av ? unders?ke flyktningers psykiske helse i den f?rste perioden etter ankomst, da forh?yet niv? av psykisk stress i denne fasen indikerer langtids risiko.

Den selvrapporterte psykiske helsen hos barna som var f?dt i Norge var signifikant bedre enn hos deres norske jevnaldrende. Foreldreprediktorer for god psykisk helse hos barna var frav?r av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos fedrene ved ankomst og fedrenes deltakelse i et norsk nettverk etter 3 ?rs bosetting. Funn av lavt symptomniv? hos norsk-vietnamesiske barn kan illustrere resiliens og tokulturell kompetanse, men ogs? v?re et resultat av skjevrapportering basert p? kulturelle faktorer. Funnet viser imidlertid at det blant de unders?kte barna ikke er noen generell risiko for psykiske vansker.

Avhandlingen g?r ut fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP), UniHealth, i samarbeid med Psykiatrisk Institutt ved Universitetet i Oslo og Stavanger Universitetssykehus. Hovedveileder er professor Edvard Hauff, UiO, og medveileder professor Per Hove Thomsen, Universitetet i ?rhus og UiB.
Personalia:
Aina Basilier Vaage (f.1952) er utdannet sykepleier og lege og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1982. Hun er spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har v?rt ansatt ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) siden 1990. Fra november 2003 har hun kombinert stipendiatstilling ved RBUP med arbeid som overlege ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (SUS).
Tidspunkt og sted for pr?veforelesningen:
23.04.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Hvordan kan kultur innvirke p? mental helse?”
Sted: Aula, 2. etasje, Sydbygget (hovedinngangen), Stavanger Universitetssykehus.
Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2010, kl. 10:30, Aula, 2. etasje, Sydbygget (hovedinngangen), Stavanger Universitetssykehus.
Kontaktpersoner:
Aina B. Vaage, tlf: 97 14 50 37, epost: [email protected]
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: [email protected]
Avhandlingen kan l?nes p? Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kj?p/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.

Authors
Top