Politikk

Ungdommens maktutredning Ny offentlig utredning

Offentleg innsats for ? hindre at unge fell utanfor arbeidslivet gjev store samfunnsmessige gevinstar. Tiltak som reduserer talet p? unge som blir uf?re har s?rleg stor effekt, viser ein ny rapport.
– Rapporten ansl?r at tidlege tiltak som f?rer til at 100 unge som risikerer ? hamne p? uf?retrygd i staden kjem i arbeid, vil gje ein gevinst p? 40 millionar kroner per ?r, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Rapporten syner ?g kor viktig det er ? sette inn verkemiddel tidleg for ? hindre at unge fell utanfor arbeidslivet.
– Styrka innsats overfor utsett ungdom er ei god investering i framtida. Derfor er regjeringa allereie godt i gang med Samarbeid for arbeid som er regjeringa si satsing p? ? f? enda fleire ut i arbeid , seier Lysbakken.
Eitt av fleire viktige form?l med utgreiinga er ? gje kommunar og andre offentlege akt?rar betre grunnlag for ? vurdere l?nnsemda av f?rebyggjande innsats og tiltak retta mot utsett ungdom. Rapporten viser at tiltak som motverkar marginalisering av ungdom gjev store gevinstar for samfunnet.
Det er Vista Analyse AS som har gjort utgreiingsarbeidet p? oppdrag fr? Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten understrekar ogs? verdien av eit tett samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og stat. Samarbeid om ressursinnsats er ofte naudsynt for ? kunne sette inn dei beste og mest effektive tiltaka, b?de for dei unge og for samfunnet.

Similar Posts