Politikk

Vil betale 50.000,- for Bj?rgens gulljakke!

N?r ni av ti spurte i kystbefolkningen mener at Staten b?r yte betydelig mer penger til driften av redningssk?ytene. Det viser en unders?kelse Synovate har gjort for Redningsselskapet. Mens Staten i dag betaler 10 prosent av organisasjonens kostnader, mener to av tre i Norge at det statlige bidraget b?r v?re minst fire ganger st?rre.
? Det unders?kelsen f?rst og fremst forteller oss, er at folk synes at Staten ikke gir Redningsselskapet nok penger i forhold til den innsatsen vi gj?r. B?de de som bor p? kysten og folk flest i Norge har en klar formening om at Staten b?r betale mer enn de 43 millionene de bevilger i ?r for ? ha 41 redningssk?yer i beredskap, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet Ernst Larsen.
Fem sk?yter fra statsmidlene
? Bevilgningen fra Staten dekker bare det som fem redningssk?yter koster i ?ret. Utgiftene til de ?vrige 36 m? vi dekke med innsamlinger, inntektene fra Norsk Tipping, medlemskontingenter og inntekter fra oppdrag som redningssk?ytene gj?r, fremholder Larsen.
73 prosent av den generelle befolkningen mener at Redningsselskapet b?r f? mer fra Staten, og ogs? her mener 65 prosent av de spurte at bel?pet burde v?re minst 41-50 prosent av organisasjonens utgifter, ikke 10 prosent slik det er i dag.
Redningsselskapet ville unders?ke om det var store forskjeller i meningene blant folk som bor i typiske kystkommuner og befolkningen i landet som helhet, da de ba Synovate unders?ke hva folk mener om det statlige bidraget til driften.
20 mill. kroner tapt siden 2005
?rlig har Redningsselskapet vel 400 millioner kroner i utgifter. Det meste av dette g?r til driften av de 41 redningssk?ytene og til det omfattende ulykkesforebyggende arbeidet som Redningsselskapet driver rundt om i landet. Av disse vel 400 millionene bevilget Staten 42 millioner kroner i 2010 over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Bare fem ?r tidligere var statsbidraget p? vel 60 millioner kroner.
Unders?kelsen er gjort i begynnelsen av januar. I alt er 800 personer spurt, 300 i kystkommuner og 600 i landet som helhet.
? Vi har som m?l at politikerne p? Stortinget og i Regjeringen m? innse at Redningsselskapet er for viktig for b?de liv, helse og milj? p? kysten til at man kan fortsette ? ?sultefore? organisasjonen. Uten den forutsigbarheten som et ?rlig statstilskudd p? minst 70 millioner kroner vil gi oss, tvinges vi til ? t?re p? overskuddsfondet vi ble bedt om ? legge oss opp da vi hadde gevinstautomater, sier Larsen.
M? bygge svakere sk?yter?
? Har vi ikke lenger overskuddsfondet v?rt i ryggen, vil budsjettsituasjonen v?re enda mer usikker, og vi blir tvunget til ? bygge mindre kraftige redningssk?yter. De n?rmeste ?rene m? 10-15 sk?yter byttes ut, fordi de n?rmer seg 25 ?rs driftstid i t?ffe farvann. F?r vi ?kt tilskuddet fra Staten, kan vi bygge flere sk?yter som b?de har stor hastighet og slepekraft, og vi kan ta en ny og forsterket rolle som 1.-linjes slepeb?tberedskap i oljevernet langs hele kysten, sier kommunikasjonssjefen.
Om unders?kelsen:
Unders?kelsen er gjort i to omganger. 300 personer i kommuner som grenser til kysten er spurt, i tillegg ble en kontrollgruppe best?ende av 600 personer fra hele landet spurt.
Tabellene fra unders?kelsen viser at det er forskjell mellom holdningen og kjennskapen til Redningsselskapet p? kysten og i landet som helhet.
88 prosent av kystbefolkningen mener at Staten burde bidra med mer penger til Redningsselskapet, mens 11 prosent mener bevilgningen b?r v?re som i dag. I landet som helhet er det 73 prosent som mener at Redningsselskapet b?r f? ?kt statsst?tte, mens 22 prosent mener at st?tten p? 42 millioner kroner (2010) er tilstrekkelig.
Ogs? holdningene til Redningsselskapets innsats er litt forskjellige p? kysten. 93 prosent av kystbefolkningen har et meget godt, eller ganske godt inntrykk av innsatsen til Redningsselskapet. I landet som helhet er det 87 prosent som har et godt inntrykk av innsatsen. Og ingen, hverken p? kysten eller i landet som helhet, har et d?rlig inntrykk av innsatsen.
Et generelt geografisk trekk er at jo lengre nord man kommer, desto mer b?r Staten bidra med, mener innbyggerne. P? ?stlandet sier 84 prosent av kystbefolkningen at Staten b?r gi mer, p? Vestlandet 85, i Midt Norge 90, mens i Nord Norge er hele 92 prosent overbevist om at Staten b?r gi mer penger til driften av redningssk?ytene.
Redningsselskapet er en humanit?r, medlemseid forening, som siden 1891 har reddet mer enn 6300 mennesker fra den visse d?d p? havet. Hvert ?r berger redningssk?ytene 100 fart?y fra forlis og assisterer 6000 skip og b?ter. Der forholdene p? sj?en gj?r det s?rlig p?krevet, har Redningsselskapet 25 kraftige, hurtigg?ende redningssk?yter med fast ansatt besetning i d?gnkontinuerlig beredskap hele ?ret. 16 mindre redningssk?yter bemannes med frivillige i sj?redningskorps.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy