Vinmonopolet med kampanje mot vennelanging: En av to mindre?rige har f?tt alkohol av eldre venner

Regjeringa foresl?r ? endre ordninga med bidragsforskot slik at ordninga i st?rre grad blir innretta mot einslege fors?rgjarar med dei l?gaste inntektene. Om lag 30 000 barn vil kunne f? auka bidragsforskot etter at endringa tar til ? gjelde 1. mai 2011.
Bidragsforskot blir gitt til barn som ikkje bur saman med begge foreldra. Ytinga sikrar ein viss m?nadleg minstesum til underhald n?r den bidragspliktige ikkje betaler i tide, og n?r bidragspliktige ikkje er kjende eller manglar ?konomisk evne til ? betale bidrag. Forskot er inntektspr?vd og blir gitt med 100, 75 eller 50 prosent av maksimal sats.
– Vi foresl?r no ? auke inntektsgrensa for ? kunne f? forskot med h?gaste sats, seier statssekret?r Jan-Erik St?stad.
Han peikar p? at grensa for maksimalt forskot no blir den same som grensa for n?r bidragspliktige blir friteke for ? betale bidrag.
Forslaget er lagt fram i ein proposisjon til Stortinget i dag. Hevinga av inntektsgrensa er viktig for einslege fors?rgjarar med inntekt p? mellom kr.170 900 og kr.217 200.
Proposisjonen inneheld ogs? forslag om at reglane om avgrensa inntektspr?ving for barn utan oppgitt far blir avvikla, slik at alle blir behandla likt ved inntektspr?ving. Fr? 1. mai 2011 skjer det ogs? endringar i gebyrordninga ved fastsetjing og endring av barnebidrag. Grensa for gebyrfritak blir heva til same niv? som grensa for maksimalt forskot.

Omrekninga til nye satsar for forskot vil i hovudsak skje maskinelt.
Prop. 25 L (2010-2011)

Authors
Top